Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Alumnporträtt

Anna Hessel, lärare och arbetslagledare i förskoleklass

Anna läste Grundlärarprogrammet med behörighet till förskoleklass till och med årskurs 3 HT11-VT15. Hon arbetar nu som arbetslagledare för förskoleklassen på en grundskola (F-6) i Burlövs kommun. 

Vilka utmaningar möter du i ditt arbete i skolan?

Jag möter dagligen barn som har det tufft, på grund av dålig självkänsla, utanförskap, särskilda behov, hemförhållanden eller andra anledningar. En stor utmaning är att hitta de bästa sätten att stötta dessa barn på och att få dem att känna sig trygga i skolan. Läget i Sverige och i världen kräver en tydlig medvetenhet om värderingar i samhället hos oss lärare.

Berätta om något som du mött under din utbildning och som har varit värdefullt under ditt första år som lärare. 

Samtliga pedagoger i arbetslaget som jag arbetar i var nya på skolan när höstterminen drog igång i augusti. Det var mycket som skulle falla på plats innan rutiner satte sig och vi kunde landa i verksamheten. Ingenting fanns att använda vad det gäller scheman, grovplaneringar, dokumentationsunderlag, etc. Som nyexaminerad och ny arbetslagsledare var det rätt överväldigande att vi behövde bygga upp allt det från början! Men allt eftersom terminen gick så insåg jag att jag ändå har fått en bra helhetsbild av läraryrket och vårt uppdrag för att kunna identifiera våra utvecklingsområden och vad vi behöver göra för att stärka verksamheten, vilket känns betryggande. 

Om du fick ge ett eller ett par råd till studenter som påbörjar sista terminen vid lärarutbildningen. Vad skulle dessa vara?

Något som jag verkligen kan rekommendera är att vikariera vid tillfällen då det är möjligt att kombinera med studier! Jag var vikarie i olika grupper, från förskolan till årskurs 6, vilket var både kul och utmanande. Den erfarenheten hade stor betydelse för mig när jag sen sökte jobb i och med att jag kände mig mycket tryggare i min roll än vad jag tror att jag annars hade varit. 

Få ut hoppas du få ut av alumnverksamheten?

Min bild är att det är ett smidigt och effektivt sätt att bli kvar med en fot i universitetsvärlden för att hålla sig uppdaterad på forskningen och nya rön och min förhoppning är att det resulterar i att jag inspireras till att tänka nya tankar och testa nya arbetssätt. 

Per Wingård, student, ämneslärarprogrammet

Per läser ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och ska bli svensklärare. Han påbörjade lärarprogrammet höstterminen 2011 och räknar med att ta examen i när vårterminen 2016 avslutas.

Varför har du valt din ämnesinriktning?

Som så många andra valde jag de ämnen jag känner mig trygg i. Med svenskan ville jag gärna fördjupa mina språk- och litteraturkunskaper. Språket är en nyckel till att vara del av ett samhälle. Att undervisa i svenska och svenska som andra språk är en möjlighet att kombinera ett personligt intresse med ett betydelsefullt yrke. Genom svenska som andraspråk får jag möjlighet att påverka elevers liv på ett direkt, ibland livsavgörande, sätt. Det är dessutom få elever som utvecklas så snabbt och så mycket som eleverna i svenska som andraspråk och det känns bra att bidra till detta. 

Berätta om något som du möter under din utbildning och som har varit värdefullt under dina praktikperioder i skolan. 

Jag vill lyfta fram gemenskapen man känner inom lärarprogrammet. En lärare beskrivs ofta som om hen vore en solist, en person som planerar, utför och bedömer sin egen undervisning men detta görs inte ensamt. I utbildningen har kursare stöttat varandra och samma förhållningssätt har jag sedan mött på mina VFU-skolor. Yrkesverksamma lärare är generellt väldigt hjälpsamma, tar sig tid att förklara och har reflekterat över frågor jag har ställt. Jag tror att detta kan bero på en kollegial stämning på lärarprogrammet, vilken skiljer sig från andra utbildningar där konkurrenssituationer kan vara direkt påtagliga. 

Om du fick ge ett eller ett par råd till studenter som börjar studera till lärare, vad skulle dessa vara?

Mitt råd skulle vara att följa magkänslan. Under min tid på lärarprogrammet har den svenska skolan ifrågasatts i media, inte minst på grund av PISA-resultaten. Det bör emellertid inte vara media som avgör vad du jobbar med. Istället har jag känt efter om läraryrket kan vara något för mig. Varje gång har jag kommit fram till att undervisningen handlar om interaktion mellan mig och elever, och mellan mig och kollegor, och att det är jag själv som kommer att påverka den. Vill jag jobba med människor och kombinera detta med ett intresse för ett särskilt ämne vill jag inte låta mig påverkas av hur den negativa mediebilden av den svenska skolan ofta målas upp.

Vad hoppas du få ut av alumnverksamheten?

Jag tycker att det har varit svårt att se den utbildning jag hittills har fått som en helhet. Det är inte vattentäta skott mellan de olika utbildningsnivåerna men sedan jag började högstadiet har det alltid varit stora steg att avancera till nästa nivå, inte minst när jag gick från gymnasiet till universitet. Genom alumnverksamheten hoppas jag kunna förbereda kommande elever för detta steg, kanske med studiebesök eller andra sorters samarbeten. Min förhoppning är även att i hålla fast vid min anknytning till universitetsvärlden i mitt kommande arbetsliv och jag ser alumnverksamheten som en nyckel till detta.

Johannes Lundström, gymnasielärare i svenska, historia och mediakommunikation 

Johannes Lundström läste Pedagogiskt påbyggnadsår 2002 och arbetar nu som gymnasielärare i svenska, historia och mediaproduktion. Han handleder också lärarstudenter under deras VFU. 

Vilka utmaningar möter du i ditt arbete i skolan?

Många. Det är svårt att hela tiden tvingas gör mer med allt mindre resurser men det är också utmaningarna i den dagliga undervisningen som gör läraryrket så roligt och givande. Som lärare möter man så många olika elever, alla med sina förutsättningar och kraven på att möta dessa blir allt högre. Det är alltid svårt att möta anpassa undervisningen så att den når alla på bästa sätt.

Berätta om något som du mött under din utbildning och som har varit värdefullt under ditt första år som lärare.

Metodiklärarna som också var verksamma på gymnasiet förberedde oss väl. En stadig grund i ämnet är a och o, samt ett genuint intresse och entusiasm för sina ämnen. Praktikperioderna var mycket värdefulla för utbildningen som en helhet. Som ny lärare upptäckte jag också hur roligt det var att möta eleverna och se deras utveckling.

Om du fick ge ett eller ett par råd till studenter som påbörjar sista terminen vid lärarutbildningen. Vad skulle dessa vara?

Ta vara på din VFU, besök så många lektioner du kan, prata med lärare och övrig personal, ta chansen att se olika lärstilar, klassrumssituationer och inte minst möta eleverna.

Vad hoppas du få ut av alumnverksamheten?

Jag tror att det är viktigt att verksamma lärare håller kontakten med lärarutbildningen samt delar med sig av sina erfarenheter. För mig är det viktigt att handleda lärarstudenter, det får mig att reflektera över min undervisning och få nya perspektiv på lärarrollen. Jag blev själv oerhört väl omhändertagen som nykläckt lärare på min första skola. Det gjorde hela skillnaden under mitt första år.