Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Våra forskarskolor

Institutionen är värdinstitution för en forskarskola finansierad av Vetenskapsrådet.

Institutionen medverkar dessutom i ett flertal forskarskolor

Nationella forskarskolan i didaktisk modellering för lärare i naturvetenskap

Hösten 2014 startar en forskarskola för yrkesverksamma lärare och förskollärare i naturvetenskapsämnenas didaktik. Forskarskolans syfte är att stärka den viktiga kopplingen mellan forskning och skolutveckling samt utvidga lärares didaktiska kunskapsbas och professionsutveckling. Såväl förskola, grundskola som gymnasium representeras och inriktningarna för licentiandernas forskarstudier i didaktik fördelas mellan fysik, biologi, kemi, naturkunskap och naturorienterande ämnen. Forskarskolan omfattar 7 licentiander som studerar på 50 % under fyra år med preliminär start höstterminen 2014. NaNo har sitt säte vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet (SU), som också har huvudansvaret för verksamheten, samt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet (UU).

Kontakt
Leif Östman

Nationell forskarskola för förskollärare: Globalisering, literacy och utforskande lärprocesser: förskolebarns språk, läsande, skrivande och matematiserande.

Stockholms universitet har tillsammans med Umeå universitet och Uppsala universitet tilldelats medel av Vetenskapsrådet för att starta en forskarskola för förskollärare. Forskarutbildningen ska utveckla förskolans kunskapsbas, speciellt inom områdena barns språkliga och matematiska utveckling samt öka antalet förskollärare på forskarnivå. 

Forskarskola i geografi

Forskarskolan i geografi startade den 1 september 2008 och har 25 deltagare. Forskarskolan bedrivs som ett samarbete mellan Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen vid Högskolan i Dalarna samt Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad vid Högskolan i Gävle.

Forskarskolan LIMCUL (Ungas literacy, flerspråkighet och kulturella praktiker i dagens samhälle)

Nationella forskarskolan Ungas literacy, flerspråkighet och kulturella praktiker i dagens samhälle (LIMCUL) intresserar sig för hur språkliga resurser används av unga i dagens mångspråkiga samhälle. Ett fokus är "literacy" i dagens språkliga sammanhang, alltså användningen av skriftspråket och skriftspråkliga resurser i relation till identiteter i olika sociala grupper såväl i som utanför skolarenor. Framför allt intresserar sig forskarskolan för vad som ibland kallas the forgotten middle school years, alltså ungas meningsskapande före tonåren men efter den första läs- och skrivinlärningen.

Nationella forskarskolan i hem- och konsumentkunskap (NFHK)

Forskarskolans gemensamma tema är undervisning och lärande om mat och måltider i hem- konsumentkunskap. Det handlar om kunskapsutveckling om hur hälsosamma matvanor, baserade på informerade val i relation till bl.a. ekonomi och hållbar utveckling, faktiskt kan läras i skolan. Vidare om utveckling av teorier kring matens och hälsans ”literacy”. Syftet med forskarskolan är att utveckla kunskapsbas, ämnesteori och ämnesdidaktik inom skolämnet och både elever, lärare, läromedel och undervisningssituation är i fokus. Vidare är syftet att utveckla och stärka det vetenskapliga underlaget kring undervisning och lärande i hem- och konsumentkunskap i grundskola och särskola och att stimulera kunskapsutvecklingen och öka antalet forskarutbildade lärare inom ämnet.
Följande lärosäten samverkar i forskarskolan: Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet (värdinstitution), Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet och Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad.
Läs mer på forskarskolans webbplats 

Utforskande lärprocesser och literacy: förskolebarns lärande i språk och matematik.

En nationell forskarskola startar våren 2012 vid fyra lärosäten, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet och Högskolan dalarna. Namnet på forskarskolan är "Utforskande lärprocesser och literacy: förskolebarns lärande i språk och matematik". Stockholms universitet är ansvarig för forskarskolan.
Läs mer på forskarskolans webbplats

Kontakt
Caroline Liberg
Ann-Carita Evaldsson

Medverkande
Monica Nilsson, Stockholm Universitet, Universitetslektor och är ansvarig koordinator.
Gunilla Dahlberg, Stockholm Universitet
Gunnar Åsén, Stockholm Universitet
Kenneth Ekström, Umeå Universitet
Monika Vinterek, Högskolan dalarna
Ann Carita Evaldsson, Uppsala Universitet
Caroline Liberg, Uppsala Universitet

Doktorander
Eriksson, Annika, Umeå Universitet
Eriksson, Elin, Högskolan Dalarna
Folkman, Sara, Stockholm Universitet
Fredriksson Sjöberg, Maria, Umeå Universitet
Gejard, Gabriella, Uppsala Universitet
Gustafsson, Lovisa, Stockholm Universitet
Holmberg, Charlotte, Stockholm Universitet
Lindgren Eneflo, Elisabeth, Högskolan Dalarna
Petersen, Petra, Uppsala Universitet
Walldén Hillström, Kristina, Uppsala Universitet