Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Arkiv Forskarskolor

Nationella forskarskolan i Ämnesspråk i matematiska och naurvetenskapliga praktiker

Forskarskolan genomfördes i samarbete mellan Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Gävle högskola och Umeå universitet.
I forskarskolan studerades ämnesspråken inom matematik och naturvetenskap i internationella test (PISA, TIMSS, PIRLS) och data insamlades på svensk mark (nationella prov, läromedelstexter, klassrumsinteraktion). Perspektiv som rör genus respektive flerspråkighet var en del av dessa studier.

Kontakt
Caroline Liberg

Medverkande
Jonas Almqvist, Uppsala universitet, Ewa Bergqvist, Umeå universitet, Jenny W Folkeryd, Uppsala universitet, Åsa af Geijerstam, Uppsala universitet, Anita Hussénius, Gävle Högskola, Sofie Johansson Kokkinakis, Göteborgs universitet, Caroline Liberg, Uppsala universitet, Inger Lindberg, Stockholms universitet, Peter Nyström, Umeå universitet, Johan Prytz, Uppsala universitet, Magnus Österholm, Umeå universitet, Leif Östman, Uppsala universitet

Doktorander
Ida Bergvall, Uppsala universitet, Anneli Dyrvold, Umeå universitet, Tomas Persson, Uppsala universitet, Carola Ribeck, Göteborgs universitet

Nationella forskarskolan i utbildningshistoria

Den nationella forskarskolan i utbildningshistoria är organiserad utifrån en nätverksmodell där en rad institutioner för pedagogik, historia och idéhistoria (eller liknande ämnen) samarbetar gällande utbildningshistorisk forskning. I anslutning till forskarskolan har även ett bredare nätverk för utbildningshistorisk forskning upprättats. Häri ingår till forskarskolan knutna och associerade doktorander och deras handledare, andra forskare och lärare från de medverkande institutionerna, och därjämte aktivt intresserade forskare, lärare och studenter från andra lärosäten, institutioner och ämnen.

Läs mer på forskarskolans webbplats