Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Inkludering genom lärande i grupp

Projektet riktar sig till lärare som undervisar i årskurs 5 under vårterminen 2018.

Gör din intresseanmälan här

Presentation

Universitetslektor och projektledare Nina Klang berättar om projektets syfte och upplägg.


Professor Claes Nilholm om projektet.

Inkludering genom lärande i grupp - en studie med mixed metod design

Syftet med projektet är att undersöka om arbetssättet kooperativt lärande kan bidra till att skapa inkluderande miljöer i skolan. Inkludering handlar här om att elever skall få goda kunskapsresultat men även att det ska fungera på ett socialt plan och att det finns ett gott samspelsklimat i klassen.

Projektet riktar sig till lärare som undervisar i årskurs 5 under vårterminen 2018.

Projektet består av två delstudier som pågår parallellt: en kvalitativ och en kvantitativ.

  • I den kvantitativa studien jämförs elevers resultat på prov och elevers skattningar av klassrumsklimat samt relationer till sina kamrater i början och i slutet av en termin då de får undervisning enligt arbetssättet kooperativt lärande.
  • I den kvalitativa studien studeras elevers arbete i mindre grupper med hjälp av videoobservationer och fokus-grupp intervjuer.

Forskare i projektet

Projektledare
Nina Klang, universitetslektor

Medverkande
Charlotte Engblom, universitetslektor
Pia Eriksson, universitetsadjunkt
Ann-Carita Evaldsson, professor i pedagogik
Martin Karlberg, universitetslektor
Gunilla Lindqvist, universitetslektor
Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogi
Johanna Svahn, universitetslektor