Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO)

Givet den högre utbildningens enorma expansion under det senaste halvseklet och dess ökade strategiska betydelse för samhället i stort är det både förvånande och anmärkningsvärt att så lite forskning ägnas åt området i Sverige. Uppsala universitet utgör dock ett undantag. I dagsläget bedrivs omfattande forskning om den högre utbildningens organisation inom företagsekonomin, om dess sociala struktur inom utbildningssociologin, om universitetet som idé inom filosofi och idé-och lärdomshistoria, om högskolesektorns styrning inom statsvetenskap och så vidare. Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO) är ett mångvetenskapligt forskningsnätverk vid Uppsala universitet som ämnar förstärka denna mångfacetterade forskning ytterligare genom en serie initiativ innefattande en gemensam seminarieserie, doktorandinternat samt forskningsworkshopar. Genom en mer frekvent samverkan mellan de ingående miljöerna är ambitionen att Uppsala universitet ska bli en central internationell nod för forskning om högre utbildning.

Nyheter

Academic taxi drivers in a global marketplace
Lars Engwall

"The rhetoric of internationalisation has, to a large extent, been reinforced in recent decades by the development of ranking systems. [...] Although these rankings are often subject to critical questioning, at the end of the day they are taken seriously, leading to the perception that there is a global market for education. [...] [T]his idea is up for debate since the majority of higher education is national, or even local, with graduates going into national, or even local, labour markets. The implication appears to be that leaders of academic institutions – maybe with the exception of those 200 so-called world-class universities – should care much more about their home markets than about global markets and they should reflect much more about their internationalisation strategies."

Läs artikeln här.


University World News, lördag 13 april 2019.

13 maj, 11.30-14.00

Diskussion om Strut-utredningen

Med anledning av att utredningen En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (Strut, SOU 2019:6) är ute på remiss anordnar HERO en diskussion om utredningen i Humanistiska teatern den 13 maj kl. 12.00–14.00. Från 11:30 serveras lunchsmörgås i foajén.

Diskussionerna kommer att ta upp centrala teman i utredningen, såsom Normer och reglering, Styrning, Finansiering, Utbildningsutbud, Analysenhet, Samverkan, och Forskning. Medverkar gör bland andra Mikael Börjesson, Anders Ekström, Lars Engwall, Sverker Gustavsson, Thomas Karlsohn, Sharon Rider, Kerstin Sahlin och Linda Wedlin.

Anmälan till lunchminglet: via e-post till Johan Boberg senast 9 maj kl. 12.00. Kom ihåg att ange eventuella allergier eller specialkost.
Lokal: Humanistiska teatern.


Anordnas av HERO.

15-16 maj, 2019

Konferens: ”World Class Universities: A Contested Concept”

Konferensens syfte är att samla och fokusera ledande forskning om globalisering, standardisering och harmonisering av den högre utbildningens normer och praktiker både som en grund för, och som en effekt av, rankningar och strävan att skapa och upprätthålla universitet i “världsklass”. Det finns mycket forskning kring HE-policy och kvalitetssäkring, men forskningsläget är fragmenterat på olika sätt. Dels handlar forskningen ofta om nationella system, dels utgår forskningen oftast från skilda kunskapsintressen (ekonomiska, organisationsteoretiska, historiska mm). Utgångspunkten för detta symposium är trefaldigt. För det första ligger betoningen på rankningar som ett globalt fenomen. För det andra är målet att integrera resultat från olika forskningsinriktningar.

Symposiet kommer att samla sociologer, historiker, statsvetare, organisationsteoretiker, medieforskare, utbildningsvetare, filosofer och antropologer verksamma i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannien, Portugal, Nya Zealand, Kina och USA med syftet att stimulera, integrera och konsolidera framstående forskning om den högre utbildningen och därmed ge ett konkret bidrag till teori- och metodutveckling, men också erbjuda resultat till nytta för utbildningspolitikens olika aktörer och utövare.

För mer information, se konferensens hemsida.

Anmälan: anmäl dig här senast 8:e maj.
Lokal: Humanistiska teatern.


Anordnas av HERO i samarbete med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

MITTEN AV JUNI

Seminarium: Universitetets integritet

Seminarium med professor Gudmund Hernes, ordförande i Uppsala universitets konsistorium, om universitetets integritet.

Mer information inom kort

Lokal: Ej bestämd.


Anordnas av HERO i samarbetet med Företagsekonomiska institutionen.