Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO)

Givet den högre utbildningens enorma expansion under det senaste halvseklet och dess ökade strategiska betydelse för samhället i stort är det både förvånande och anmärkningsvärt att så lite forskning ägnas åt området i Sverige. Uppsala universitet utgör dock ett undantag. I dagsläget bedrivs omfattande forskning om den högre utbildningens organisation inom företagsekonomin, om dess sociala struktur inom utbildningssociologin, om universitetet som idé inom filosofi och idé-och lärdomshistoria, om högskolesektorns styrning inom statsvetenskap och så vidare. Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO) är ett mångvetenskapligt forskningsnätverk vid Uppsala universitet som ämnar förstärka denna mångfacetterade forskning ytterligare genom en serie initiativ innefattande en gemensam seminarieserie, doktorandinternat samt forskningsworkshopar. Genom en mer frekvent samverkan mellan de ingående miljöerna är ambitionen att Uppsala universitet ska bli en central internationell nod för forskning om högre utbildning.

Nyheter

Högskolan lider av konkurrensmani
Sharon Rider

"Erkännandet att det kan finnas en spänning mellan det pedagogiskt riktiga och vetenskapligt värdefulla, och andra krav från samhället, är hoppingivande. Statens främsta roll här är att stödja och beskydda universitetets kärna. För att ny kunskap ska skapas och gammal kunskap bevaras – för att vetenskapen ska gå framåt – får inte kunskapsmål, vetenskapliga resultat, sanningar och fakta värderas och relativiseras av ensidiga eller kortsiktiga ekonomiska och politiska intressen. Försvagas den första pelaren, då rasar hela bygget."

Läs artikeln här.


Svenska Dagbladet, måndag 22 januari 2018.

13 mars, 10.00–14.45

Doktorandworkshop

Mer information kommer senare.

 


Anordnas av HERO.

23 maj, 10–17

Konferens: En högre utbildning i ”världsklass”: discipliner, professioner, institutioner

Den 23 maj 2018 anordnar forskningsnätverket HERO en konferens om svensk högre utbildning.

Mer information om konferensen finns här.

Lokal: Humanistiska teatern, Engelska parken.
Språk: Svenska.


Anordnas av HERO.

HERO finansieras av Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Om du vill få kontinuerlig information om nätverkets aktiviteter, kontakta Johan Boberg.