Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO)

Givet den högre utbildningens enorma expansion under det senaste halvseklet och dess ökade strategiska betydelse för samhället i stort är det både förvånande och anmärkningsvärt att så lite forskning ägnas åt området i Sverige. Uppsala universitet utgör dock ett undantag. I dagsläget bedrivs omfattande forskning om den högre utbildningens organisation inom företagsekonomin, om dess sociala struktur inom utbildningssociologin, om universitetet som idé inom filosofi och idé-och lärdomshistoria, om högskolesektorns styrning inom statsvetenskap och så vidare. Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO) är ett mångvetenskapligt forskningsnätverk vid Uppsala universitet som ämnar förstärka denna mångfacetterade forskning ytterligare genom en serie initiativ innefattande en gemensam seminarieserie, doktorandinternat samt forskningsworkshopar. Genom en mer frekvent samverkan mellan de ingående miljöerna är ambitionen att Uppsala universitet ska bli en central internationell nod för forskning om högre utbildning.

14 MARS, KL. 13.15–15.00

Seminarium: Universitetets gränser

Redaktörerna Peter Josephson (Södertörns högskola) och Thomas Karlsohn (UU) presenterar den nya antologin Universitetets gränser (Göteborg: Arche Press, 2019).

Presentation (bokens baksidestext)
I vardagssamtalen och den offentliga debatten förutsätter vi att vi vet vad ett universitet är och hur det är avgränsat från”världen utanför”. Bidragen i Universitetets gränser utmanar denna outtalade konsensus och erbjuder nya perspektiv på såväl universitetsväsendets förflutna som dess nutida belägenhet. Istället för att utgå från att gränssnittet mot andra samhällssektorer är givet och beständigt undersöks hur själva skiljelinjerna mellan inre och yttre har skapats, upprätthållits och omförhandlats över tid. Universitetet har alltid befunnit sig in the making, och föresatsen i denna volym är att studera ett ständigt pågående skapelsearbete. Bidragen behandlar detta arbete under det moderna universitetets historia, från 1700-talet till efterkrigstiden.

Lokal: Rausingrummet (Eng 6-3025)


Anordnas av HERO i samarbete med Högre seminariet i idé- och lärdomshistoria.

2-3 MAJ

Doktorandkurs: Higher Education as Research Object. A Multidisciplinary Doctoral Programme Course (7.5 hp)

Vårterminen 2019 anordnar HERO en doktorandkurs om högre utbildningen som forskningsobjekt. Undervisningen sker vid ett internat den 2–3 maj. Mer information om kursens innehåll finns att läsa här. Observera att antalet platser är begränsade.

Anmälan: via e-post till Johan Boberg senast fredag den 29 mars.
Lokal: Krusenberg herrgård.


Anordnas av HERO.

15-16 maj, 2019

Konferens: ”World Class Universities

Konferensens syfte är att samla och fokusera ledande forskning om globalisering, standardisering och harmonisering av den högre utbildningens normer och praktiker både som en grund för, och som en effekt av, rankningar och strävan att skapa och upprätthålla universitet i “världsklass”. Det finns mycket forskning kring HE-policy och kvalitetssäkring, men forskningsläget är fragmenterat på olika sätt. Dels handlar forskningen ofta om nationella system, dels utgår forskningen oftast från skilda kunskapsintressen (ekonomiska, organisationsteoretiska, historiska mm). Utgångspunkten för detta symposium är trefaldigt. För det första ligger betoningen på rankningar som ett globalt fenomen. För det andra är målet att integrera resultat från olika forskningsinriktningar.

Symposiet kommer att samla sociologer, historiker, statsvetare, organisationsteoretiker, medieforskare, utbildningsvetare, filosofer och antropologer verksamma i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannien, Portugal, Nya Zealand, Kina och USA med syftet att stimulera, integrera och konsolidera framstående forskning om den högre utbildningen och därmed ge ett konkret bidrag till teori- och metodutveckling, men också erbjuda resultat till nytta för utbildningspolitikens olika aktörer och utövare.

Anmälan: Ej öppnad.
Lokal: Humanistiska teatern.


Anordnas av HERO i samarbete med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Michael A. Peters och PESA – The Philosophy of Education Society of Australasia.

MITTEN AV JUNI

Seminarium: Universitetets integritet

Seminarium med professor Gudmund Hernes, ordförande i Uppsala universitets konsistorium, om universitetets integritet.

Mer information inom kort

Lokal: Ej bestämd.


Anordnas av HERO i samarbetet med Företagsekonomiska institutionen.