Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljön ska utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter och trygghet för såväl anställda som studerande. Det gäller både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Institutionens Handlingsplan för arbetsmiljöarbete 2017
Institutionens Lika Villkorsplan 2016-2018

Mer information om arbetsmiljö och hälsa hittar du i Medarbetarportalen.

Arbetsmiljögrupp

I den lokala arbetsmiljögruppen träffas arbetstagare och arbetsgivare regelbundet och samverkar om arbetsmiljöfrågor som berör den egna verksamheten.
Med arbetsmiljö menas här både fysisk/teknisk arbetsmiljö och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ylva Bergström, biträdande prefekt
Jenny Langwagen, studierektor
Katarina Gahne, skyddsombud
Esbjörn Larsson, skyddsombud

Skyddsombud

Skyddsombuden är arbetstagarnas representanter och har ansvar för att bevaka frågor som rör arbetsmiljön. 

Esbjörn Larsson
Katarina Gahne

Miljöombud

Institutionens miljöombud skall stötta och driva det lokala miljöarbetet tillsammans med universitetets miljösamordnare.  

Åsa Hammarborg Söder

Minnesanteckningar från arbetsmiljögruppens möten