Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Arbetsmiljögrupp

I den lokala arbetsmiljögruppen träffas arbetstagare och arbetsgivare regelbundet och samverkar om arbetsmiljöfrågor som berör den egna verksamheten.
Med arbetsmiljö menas här både fysisk/teknisk arbetsmiljö och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ylva Bergström, biträdande prefekt
Jenny Langwagen, studierektor
David Sjögren, skyddsombud
Karin Wiil, skyddsombud

Skyddsombud

Skyddsombuden är arbetstagarnas representanter och har ansvar för att bevaka frågor som rör arbetsmiljön. 

David Sjögren
Karin Wiil

Miljöombud

Institutionens miljöombud skall stötta och driva det lokala miljöarbetet tillsammans med universitetets miljösamordnare.  

Åsa Hammarborg Söder

Minnesanteckningar från arbetsmiljögruppens möten