Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Vid en krissituation

Larmnummer och Checklista

Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00)112
Vid allvarlig händelse ring universitetets larmnummer 018- 471 2500

Checklista vid kris

Institutionens krisgrupp

Prefekt Henrik Edgren - 018-471 2455, 070-167 9578
Biträdande prefekt Ylva Bergström - 018 471 2418, 070-167 9864
Administrativ chef Marie Ols - 018-471 2459, 070-425 0325
Skyddsombud