Senaste studentuppsatser

 • Müller, Marit; Adams, Simone

  ”Man gör det för barnens skull […]”: Förskollärares tankar kring etiska ställningstaganden i arbete med dokumentation i förskolan

  2019.

 • Glaad, Emilia; Karlsson, Malin

  Pasta makaroner, tio miljoner: Hur matematiken synliggörs vid måltidssituationen

  2019.

  Open access
 • Karlsson, Jenny; Berglund, Sandra

  "En viktig j*vla studie": En fenomenologisk intervjustudie av hur pedagoger organiserar arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  2019.

  Open access
 • Gerhardt, Victoria; Nilsson, Emeli

  Det rätta sättet att vara flicka respektive pojke: En observationsstudie rörande barns fria lek i förskolan

  2019.

  Open access
 • Fransson, Ida; Eriksson, Maja

  Omsorg och undervisning: En kvantitativ studie om förskollärare och barnskötares syn på två centrala begrepp i förskolan

  2019.

  Open access
 • Lindgren, Beatrice; Hammoud, Majeda

  Inkludering av nyanlända barn i den svenska förskolan.: En kvalitativ studie utifrån förskollärares arbetsmetoder med nyanlända barn, med fokus på inkludering när det svenska språket saknas.

  2019.

 • Gustafsson, Ida; Ström, Anna

  Digitalt lärande - lek eller allvar?: En intervju-, och inventeringsstudie om vilken roll surfplattan har för barns lärande i förskolan.

  2018.

  Open access
 • Gillner, Anna; Sundberg, Viktoria

  Inspirationsbok: Musik & drama kopplat till förskolans läroplansmål

  2018.

  Open access
 • Lasson, Mattias

  De är bara lite upptagna: Hur, när och varför tycker barnen att vuxna ska involvera sig i leken i förskolan?

  2018.

  Open access
 • Björnström, Sigrid; Brinkhäll, Sara

  Får jag också vara med?: En studie om hur flerspråkiga barn söker tillträde i den fria leken samt hur pedagoger agerar och beskriver sin roll i barnens lek.

  2018.

  Open access
 • Jakobsson, Evelina; Olsson, Jennifer

  "Är det ens någon skillnad?": Tema och projekt i förskolan och barns inflytande över arbetssätten

  2018.

  Open access
 • Järvenpää, Emma; Lagnebratt, Maria

  Problemskapande beteende i skolan: En litteraturstudie som synliggör strategier och metoder för bemötandet av elever med problemskapande beteende

  2018.

  Open access
 • Josefsson, Andrea; Axelsson, Sofia

  Nyexaminerades lärande: Lärandet på den första arbetsplatsen efter examen

  2018.

 • Julin, Agnes; Jutman, Sanna

  Föräldramötet: Forum för föräldradialog eller en kvarleva från en annan tid?

  2018.

  Open access
 • Holmberg Grisell, Sarah

  Motorik i förskolan: En lustfylld upplevelse

  2018.

  Open access
 • Sherwan, Haryar

  Leka med språket: En kvalitativ studieom språkutvecklande arbetssätt i förskolan

  2018.

  Open access
 • Klint, Anna-Karin; Farinotte, Amelie

  När den "vanliga" undervisningen inte räcker till: En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

  2018.

  Open access
 • Bergström, Christoffer; Hovstadius, Anton

  Utveckling inom lagidrott på elitnivå: Uppfattningar om individuell och kollektiv utveckling inom lagsporter

  2018.

  Open access
 • Hellsing, Edvin; Ragnarsson, Jacob

  Ledarskapets påverkan på kreativitet: En studie om ledarskapets påverkan på kreativa arbetsprocesser hos ledare och medarbetare inom kommunikationsbyråer

  2018.

  Open access
 • Funseth, Jonas; Hansdotter, Amanda

  Arbetsplatslärande inom Försäkringskassan: Personliga handläggares upplevelse av lärande i det dagliga arbetet

  2018.

  Open access
 • Danhard, Malin; Ponti Nyberg, Evelina

  Familjekonstellationer i nya skepnader.: En kvalitativ innehållsanalys om hur familjekonstellationer framställs i sex läseböcker.

  2018.

  Open access
 • Pettersson, Sofia

  Att vara lärare till elever med autismspektrumstörning: En analys av fem grundskollärares erfarenheter av arbetet med elever med autismspektrumstörning i den stora gruppen.

  2018.

  Open access
 • Gedeon, Maria

  Framställningen av ”manligt” respektive ”kvinnligt”: En genusanalys av UR:s ”Livet i mattelandet”

  2018.

  Open access
 • Hedin, Elsa; Karhunen, Matilda

  De fem matematiska kompetenserna: En studie som undersöker kompetensernas framträdande i områdena algebra och statistik i åtta matematikläroböcker för årskurs 3.

  2018.

  Open access
 • Cronholm, Hanna; Balldin, Clariza

  När står det religion på schemat?: En studie av lärarstudenters upplevelser av religionsundervisning på lågstadiet

  2018.

 • Eriksson, Annie; Stenberg, Lisa

  "Nu vill jag röra på mig, använda hela min kropp": En studie om fysisk aktivitet och dess inverkan på barns koncentration vid samling i förskolan.

  2018.

  Open access
 • Tillnert Edbom, Evelina; Stammler, Ulrika

  Konsten att använda lasso, förstoringsglas, spåkula och en apa: En läromedelsanalys om läsförståelsestrategier i kombination med metod och motivation

  2018.

  Open access
 • Edlert, Mari; Petersen, Sofia

  Läsa matematik?: - En studie om lärares erfarenheter av dyslexi i matematik i skolans mellanår

  2018.

  Open access
 • Kullgren, Viktor

  Att hamna rätt i skolan: En ramfaktorteoretisk studie av lärares erfarenheter av arbetet med kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper

  2018.

  Open access
 • Dahlberg, Karolin

  Språkutvecklande Applikationer: Varför använda språkutvecklande Applikationer för att utveckla den språkliga förmågan hos elever i de yngre årskurserna?

  2018.

  Open access
 • Forsberg, Linnéa

  Lärares syn på digitala lärresursers påverkan på elevers skriftspråklighet i lågstadiet: En intervjustudie utifrån lärares perspektiv på elevers användande av digitala lärresurser

  2018.

  Open access
 • Jonsson, Emma; Larsson, Josefine

  Förskoleverksamhet med djur: En studie av hur pedagoger anser att förskolebarn kan påverkas av interaktion med djur

  2018.

  Open access
 • Jansson, Fredrik; Sanchez Lindgren, Christoffer

  Personalvetarstudenters motivation till studier: En enkätstudie om personalvetarstudenter vid Uppsala Universitet

  2018.

  Open access
 • Klokker, Jim; Persson, Markus

  Certifieringens betydelse inom byggbranschen: En studie som undersöker hur certifikat styr två byggföretags miljöarbete, samt hur kunskap om miljöarbetet sprids i organisationerna

  2018.

  Open access
 • Johansson, Fredrik; Meiton, Philip

  En kartläggning av medarbetarsamtal i två organisationer: En studie mellan två organisationers medarbetarsamtal

  2018.

  Open access
 • Wahlstedt, Ida; Lindgren, Jenny

  Feedbackens funktion i en hierarkisk målstyrd organisation: En studie om feedback i ett rekrytering- och bemanningsföretag

  2018.

 • Eriksson, Isabelle

  Är manliga och kvinnliga tjänstemäns lärande i en arbetslivskontext jämställt?: Det arbetsorganisatoriska lärandets karaktär inom tjänstesektorn

  2018.

  Open access
 • Kämäräinen, Victoria; Hogevall, Rebecka

  Digitaliseringens pris: En studie om det digitala verktyget Workday och dess påverkan på mellanchefens profession och autonomi

  2018.

  Open access
 • Holmström, Michaela

  Bristen på IT-kompetens skapar frustration bland rekryterare: En kvalitativ studie om hur kunskapsbedömning går till vid rekryteringen av IT-profiler

  2018.

  Open access
 • Mohammadzadeh Ardebili, Sara

  Leker (o)lika bäst?: En kvalitativ studie om uppfattningar av hur mångfald påverkar förutsättningar för lärande i arbetsgrupper

  2018.

  Open access
 • Jalal, Darian; Johansson Marklund, Emil

  Förskolans klur kring språk och kultur: En fenomenografisk studie om förskollärarens syn på modersmål i förskolan

  2018.

  Open access
 • Hasselberg, Ebba; Lindberg, Emma

  Medarbetarens lärande, organisationens vinst: En intervjubaserad studie om en statlig organisations medarbetare och deras uppfattning av lärmöjligheter i och med organisationsförändringar

  2018.

  Open access
 • Hansson, Sabina; Ivarsson, Saga

  Jag vill inte vara som alla andra, jag vill bara vara jag.: En studie om barn som utmanar

  2018.

  Open access
 • Raatikainen, Rita

  Felstavningar: En studie av typiska stavfel i svenska elevers texter i årskurs 3

  2018.

  Open access
 • Björkskog, Beatrice

  Samtal om människan och naturen: en ansats till tolkning av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011

  2018.

  Open access
 • Hägglund, Jennie; Östlund, Martin

  Fysisk aktivitet i undervisningen: En enkätundersökning om lärares användning av fysisk aktivitet i undervisningen

  2018.

  Open access
 • Kjellman, Gianina

  Gemenskap och särskiljande: En granskande studie om klassrummets könssammansättning och unga mäns läslust i gymnasiet

  2018.

  Open access
 • Berggren, Angeliqa

  Förskoleklassens betydelse för läsinlärning: Några lärares perspektiv och anpassningar gällande barn som inte gått i förskoleklass

  2018.

  Open access
 • Gustafsson, Henrik

  Sportig flicka eller passiv pojke?: En läromedelsanalys av matematikböcker för årskurs 1

  2018.

  Open access
 • Pettersson Walldén, Olivia; Kopp, Sarah

  Högre utbildning, behövs det?: - En diskursanalys om högre utbildnings funktion och betydelse i rekryteringsprocessen

  2018.

  Open access
 • Ganibegovic, Merima

  Sigtuna kommuns grundskolelärares inställning till digitala verktyg i undervisningen.: Med grund i revideringarna gjorda i skolans styrdokument rörande digitalisering

  2018.

  Open access
 • Andersson, Sandra; Olforser, Sanna

  "En förskola för alla": Hur inkluderar pedagoger barn med funktionsnedsättning i eller under lässamlingar?

  2018.

  Open access
 • Brandell, Klara

  Musikskapande barn: En observationsstudie om barns musikaliska skapande i förskolan

  2018.

  Open access
 • Arnberg, Rickard; Thunqvist, Josefin

  "Vadå undervisning? Dom är väl för små för att lära sig så här mycket saker?": En kvalitativ studie om förskollärares och förskollärarstudenters uppfattning av begreppet undervisning

  2018.

  Open access
 • Söderberg, Camilla

  Diskursiva positioneringar till de estetiska ämnenas legitimitet: En studie om hur lärare talar om sina kurser i estetiska ämnen sedan gymnasiereformen 2011

  2018.

  Open access
 • Helmersson, Linda; Jansson, Ann-Charlott

  "Jaha en sådan"-prylen med många namn.: En studie om lärplattan i förskolan.

  2018.

  Open access
 • Kähkönen, Maija; Rickardsson, Lisa

  "Man behöver inte vara ett geni för att hålla på med musik": En intervjustudie angående förskollärares reflektioner kring musikens roll i förskolan

  2018.

 • Cerna Corveleyn, Sylvia; Lundblad, Jessica

  Var är de yngsta barnen?: -en studie om barn och naturvetenskap, med de yngsta barnen i fokus.

  2018.

  Open access
 • Ljunggren, Sanna

  Omsorg + lärande = sant?: En studie om förskollärares förhållningssätt i förskolan med utgångspunkt i omsorg och lärande.

  2018.

  Open access
 • Lekeby, Gabriella; Ström, Linda

  Konceptet Babblarna: hur lyfts det fram på en arena som Facebook?: En innehållsanalys av hur det samtalas om Babblarna på Facebook

  2018.

  Open access
 • Israel, Katharina; Matsson, Jennifer

  "Nej, det gör fröknarna!": Barns perspektiv på dokumentation i förskolan

  2018.

  Open access
 • Johansson, Emelie; Lindqvist Wallén, Pernilla

  Hållbar utveckling i förskolan: En empirisk fallstudie som synliggör hur hållbar utveckling behandlas i förskolans undervisning och om barns möjlighet till inkludering i det hållbara arbetet.

  2018.

  Open access
 • Liljedahl, Jenny; Winblad, Clara

  Förskolans Lärmiljöer: Hur förskollärare använder och utformar lärmiljön som hjälpmedel för att främja inkludering och delaktighet av barn i behov av särskilt stöd.

  2018.

 • Martinez Domene, Elisabet; Majid, Chera

  Mot en transdisciplinär undervisning för yngre barn?: En observationsstudie i en förskola och en förskoleklass

  2018.

  Open access
 • Jerremalm, Lova; Segerlund, Johanna

  Mer än bara fyra väggar och ett tak: En kvalitativ studie om sex förskollärares syn på den fysiska inomhusmiljöns inverkan på barns identitetsskapande och delaktighet

  2018.

  Open access
 • Damberg, Oliviha; Lund, Helena

  Matbordet: en arena för lärande?: - en studie om förskollärares uppfattningar om pedagogiska måltider

  2018.

  Open access
 • Andersson, Madeleine; Mattsson, Tekla

  Våga ifrågasätta, våga se.: En kvantitativ studie om barn som far illa och förskolepersonalens anmälningsskyldighet

  2018.

  Open access
 • Hermez, Mariam; Ward, Rem

  Stress i förskolan

  2018.

  Open access
 • Hassoun, Maria; Svensson, Cecilia

  ”förskolan är en av de viktigaste instanserna för nyanlända barn”: En kvalitativ studie utifrån verksamhetsansvariga och förskollärares perspektiv på nyanlända barns mottagande och språkutveckling i förskolan

  2018.

  Open access
 • Jansson, Josefin

  ”Varför väljde du att jag skulle göra sånt här?”: En studie av möjliggörandet av barns inflytande och delaktighet i den skapande verksamheten

  2018.

  Open access
 • Hansson, Denice

  Inkludering i de hörandes samhälle: En intervjustudie om förskolepedagogers syn på inkludering av barn med hörselnedsättning i vanlig förskola

  2018.

  Open access
 • Nothin, John

  Läs instruktionen!: Reparatörers lärande och utveckling i det dagliga arbetet

  2018.

  Open access
 • Ekberg, Ellen; von Essen, Hedvig

  Arbetstrivsel och arbetsmotivation: En kvantitativ generationsstudie

  2018.

  Open access
 • Blenninger, Krista; Östergren, Lisa

  Att bli en journalist: Studenters erfarenheter av lärande i praktiken på SVT

  2018.

  Open access
 • Aronsson, Nathalie; Edberg, Rebecka

  Rosa är en tjejfärg!: En intervjustudie om barns perspektiv på könsmönster

  2018.

  Open access
 • Kücükgöl, Yasemin; Tasci, Jakob

  Den flerspråkiga undervisningen: – En kvalitativ studie om språkundervisning för nyanlända elever

  2018.

  Open access
 • Greijer, Linnea; Hammarström, Jessica

  Arbetet med barns integritet i förskolan: Ennormkritisk studie om förskollärares tankar och arbetssätt

  2018.

  Open access
 • Holmbergh, Victoria; Fredriksson, Emma

  Lite så att släcka bränder istället för att lära sig: En studie om upplevelsen av kompetensutveckling inom en offentlig organisation

  2018.

 • Kaponen, Hanna

  Rekrytering av generation Y på Facebook: En kvalitativ studie av Svenska byggföretags Facebookflöden

  2018.

  Open access
 • Howard, Kyle

  Obligatorisk Skoluniform: Varför inte i Sverige?

  2018.

  Open access
 • Gravås, Rebecka; Geijstedt, Jannica

  Dubbel socialisation: En studie om lärarassistenters första tid i ett pilotprojekt

  2018.

  Open access
 • Ringnér, Jesper; Hanna, Maniel

  Individualisering av samhällskunskapsundervisningen: En kvalitativ studie om samhällskunskapslärares upplevelser av individualiseringen av samhällskunskapsundervisningen

  2018.

  Open access
 • Hamis, Carina

  Talspråksstöd i klassrummet: Att stötta muntlig förmåga hos elever i språklig sårbarhet och observationsprotokollet CSCOTs användbarhet i detta

  2018.

 • Lii, Ahlin; Ögren, Rebecca

  Konflikthantering och organiserade rastaktiviteter

  2018.

  Open access
 • Alriksson, Karin

  Att veta målet: Lärare och elevers syn på förmedling av mål - En kvantitativ jämförande studie mellan Sverige och Finland i matematik och NO i årskurs 4.

  2018.

 • Stork, Carolin

  Idrottsämnet under de senaste 25-åren

  2018.

  Open access
 • Sjöberg Larsson, Karin

  English and Dyslexia - A Second Bite at the Apple?: Elevers upplevelser av ämnet engelska - en kvalitativ studie

  2018.

  Open access
 • Birgersson, Åsa

  ”Det går inte att föra ett resonemang med ett basic ordförråd”.: En intervjustudie om undervisningens ämnesneutrala akademiska skriftspråk.

  2018.

 • Forsberg, Erika

  Lärares syn på textsamtal som en lässtöttande praktik i mötet med sakprosatexter

  2018.

 • Färenmark, Matilda

  Samundervisning: En studie av klasslärares och speciallärares syn och erfarenheter av samundervisning och samordnandet av specialpedagogiska insatser för elever som uppvisar läs- och skrivsvårigheter.

  2018.

  Open access
 • Gylesjö, Malin; Hedlund, Maria

  Den specialpedagogiska yrkesrollen på skoldatateken: En kartläggande enkätstudie

  2018.

  Open access
 • Löfroth, Monika

  Inkluderande läsundervisning ur elevers perspektiv: En kvalitativ studie av hur elever i behov av stöd upplever skolans specialpedagogiska insatser

  2018.

  Open access
 • Mattsson, Maria; Åsman, Johanna

  Läsförståelsearbete genom kooperativt lärande: ”Det blir lättare för man tänker inte på allt själv, men tillsammans tänker man ganska mycket”

  2018.

  Open access
 • Vikström, Kersti

  Autism och läsförståelse: Vilka erfarenheter delger några lärare och vad visar ny interventionsforskning?

  2018.

  Open access
 • Nygren, Christina

  Textsamtal som lässtöttande aktivitet i årskurs 4: Läsförståelse genom lässtrategier i kommunikation och samspel

  2018.

 • Ekizean, Armig

  Lärandemiljöer: Fysiska miljön och dess betydelse för barnen i förskolan

  2018.

 • Sandberg, Matilda; Lindkvist, Linnea

  Arbetsmotivation hos deltidsarbetande studenter: - en kvalitativ studie om hur studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och bemanningsföretag motiveras i sitt arbete

  2018.

  Open access
 • Niemi, Matilda; Åström, Annie

  "Wow, var är jag?": en studie om nyanställdas socialisation

  2018.

  Open access
 • Sixten, Fredrika; Jönsson, Hanna

  Kompetensutveckling inom finansiell sektor: En studie om deltidsanställdas uppfattningar om kompetensutveckling inom kundtjänst

  2018.

 • Karsch, Emma

  Motivation och belöning: Motivationsfaktorer och belöningars påverkan på medarbetare inom ett telemarketing företag

  2018.

  Open access