Senaste studentuppsatser

 • Müller, Marit; Adams, Simone

  ”Man gör det för barnens skull […]”: Förskollärares tankar kring etiska ställningstaganden i arbete med dokumentation i förskolan

  2019.

 • Glaad, Emilia; Karlsson, Malin

  Pasta makaroner, tio miljoner: Hur matematiken synliggörs vid måltidssituationen

  2019.

  Open access
 • Karlsson, Jenny; Berglund, Sandra

  "En viktig j*vla studie": En fenomenologisk intervjustudie av hur pedagoger organiserar arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  2019.

  Open access
 • Gerhardt, Victoria; Nilsson, Emeli

  Det rätta sättet att vara flicka respektive pojke: En observationsstudie rörande barns fria lek i förskolan

  2019.

  Open access
 • Fransson, Ida; Eriksson, Maja

  Omsorg och undervisning: En kvantitativ studie om förskollärare och barnskötares syn på två centrala begrepp i förskolan

  2019.

  Open access
 • Lindgren, Beatrice; Hammoud, Majeda

  Inkludering av nyanlända barn i den svenska förskolan.: En kvalitativ studie utifrån förskollärares arbetsmetoder med nyanlända barn, med fokus på inkludering när det svenska språket saknas.

  2019.

 • Lindberg, Karin; Wahlström, Matilda

  På menyn: En kvalitativ observationsstudie om interaktion och lärande vid måltidssituationer i förskolan

  2019.

  Open access
 • Abou-Soultan, Fattma; Dhraief, Rahma

  Behandlas de fem matematiska förmågorna?: En studie av hur olika matematiska förmågor behandlas i svenska läroböcker i matematik för årskurs 1 och 3

  2019.

  Open access
 • Virdeborn, John; Samuelsson, Patrick

  Kunskapens former inom entreprenörskap: En kvalitativ studie om entreprenörers självlärande

  2019.

  Open access
 • Saxunger, Emelie; Persson, Matilda

  Ett normkritiskt förhållningssätt: En studie om normkritiskt förhållningssätt, med fokus på genus och HBTQ och den fysiska miljöns möjligheter och/eller begränsningar

  2019.

  Open access
 • Simm, Sabina; Sonehag, Beatrice

  förskollärarens vardag: Observation och intervjustudie av hur förskolläraren förebygger konflikter och vilka konfliktstrategier de använder

  2019.

  Open access
 • Jakobsson, Linn; Lotz Lee, Alexandra

  1 + 1 = ?: En fallstudie om tvålärarsystemets implementering och genomförande.

  2019.

  Open access
 • Karlsson, Emil; Sköld, Hanna

  The Future Is Robots: En läromedelsanalys om begrepp inom programmering i matematikböcker för årskurs 1-3

  2019.

  Open access
 • Carolina, O´Neill Contreras; Pihlaja-aho, Marika

  Aktiva pojkar och pojkar flickor?: Hur konstrueras barn i matematiska aktiviteter i matematikläromedel för årskurs 3?

  2019.

  Open access
 • Eldwinge, Emeline; Walén, Marica

  Trolla med knäna: En studie om hur klasslärare stödjer elever med ADHD, där forskningsuppmaningar och praktiska lösningar i klassrummet undersöks.

  2019.

  Open access
 • Gradin, Matilda; Emanuelsson, Nora

  "Vem tar hand om barnen i ditt hemland?": - Hur normer och värderingar framställs och förmedlas på språkintroduktion för nyanlända elever

  2019.

  Open access
 • Joelsson, Ingrid; Kajgård, Tyra

  Anställdas meningsskapande: En studie av doktoranders meningsskapande till introduktionsprocessen på Uppsala universitet

  2019.

  Open access
 • Fredlander, Oskar; Melbye, Jonathan

  Hur poliser lär sig hantera stressfyllda situationer: En fängslande studie

  2019.

  Open access
 • Bartha Söderman, Lisa; Strauss, Anna

  Digitaliseringen i förskolan - En kantitativ studie av IKT i verksamhet och undervisning

  2019.

  Open access
 • Ciftci, Evin; Damra, Eyad

  Lågaffektivt bemötande i förskolan: En del av vardagen

  2019.

  Open access
 • Korshed Lejon, Kani; Millqvist, Ludvig

  Tyst Kunskap: En kvalitativ studie om hur tyst kunskap tas tillvara på inom detaljhandeln

  2019.

  Open access
 • Hedman, Anders

  "En känsla av inflytande": En dokumentstudie av församlingsrådets autonomi

  2019.

  Open access
 • Lindqvist, Victor; Sjölund, Jenny

  Hur framställs innehållet om addition och subtraktion i applikationer?: En komparativ studie mellan två matematiska applikationer

  2019.

  Open access
 • Lindblad, Augustin; Odelkrantz, Johanna

  Lära genom att göra?: En intervjustudie om nyutexaminerade personalvetares syn på kunskap och relationen mellan utbildning och arbetsliv

  2019.

  Open access
 • Ramnestedt, Alicia; Norrman, Nelly

  Olika men ändå så lika: En kvalitativ studie av Reggio Emilia, Montessori och deras förhållningssätt till förskolans läroplan

  2019.

 • Talebi, Pantea; Charro, Nadine

  Relationen mellan förskolan och nyanlända vårdnadshavare: en studie om olika kommunikationsmetoder mellan nyanlända vårdnadshavare och pedagoger

  2019.

  Open access
 • Dahlquist, Olle; Klingenström, Pontus

  "Att få möjlighet att leka, det är livet": En studie om barn i behov av särskilt stöd och hur förskollärare samt specialpedagoger uppfattar lek

  2019.

  Open access
 • Berger, Robert; Lehrberg, Sofia

  Särskilt begåvade elever: En studie kring samarbete och anpassning

  2019.

  Open access
 • Björklund Pettersson, Linn

  It’s a little bit like drawing the lottery: A study of American and British expats’ educational strategies in Berlin

  2019.

  Open access
 • Bohman, Klara

  Leading Change From the Middle: A Qualitative Study on Middle Managers' Role in Organizational Transformation

  2019.

 • Järvenpää, Emma; Lagnebratt, Maria

  "För sista gången Terry, ta av dig klänningen!": Framställningar av flickor, pojkar och funktionsvariationer i TV-program riktade till barn

  2019.

  Open access
 • Stagnell Johansson, Lisa

  Är jag svensk?: Identifiering, normer och representation i svenska läromedel

  2019.

  Open access
 • Kristine, Meidell; Sara, Palmqvist

  Samarbetet i ett inkluderande klassrum: möjligheter och begränsningar

  2019.

  Open access
 • Lunderbye, Erica

  Att leva och leka på liten yta: En kvalitativ studie om barns perspektiv på små förskolegårdars utemiljö

  2019.

  Open access
 • Kling, Hannah; Wahlund, Alejandra

  Ledarskap i klassrummet: En studie av erfarenheter hos erkänt duktiga ledare inom läraryrket

  2019.

  Open access
 • Nyman, Emma; Pousette, Dennis

  Hög- och lågpresterande elevers matematikångest i en svensk kontext: En studie av resultaten från TIMSS 2015

  2019.

  Open access
 • Litsner, Karin

  De ofrånkomliga väntorna: Om barns aktörskap och inflytande vid stunder av väntan i den mobila förskolans rutiniserade vardag

  2019.

 • Gustafsson, Ida; Ström, Anna

  Digitalt lärande - lek eller allvar?: En intervju-, och inventeringsstudie om vilken roll surfplattan har för barns lärande i förskolan.

  2018.

  Open access
 • Gillner, Anna; Sundberg, Viktoria

  Inspirationsbok: Musik & drama kopplat till förskolans läroplansmål

  2018.

  Open access
 • Lasson, Mattias

  De är bara lite upptagna: Hur, när och varför tycker barnen att vuxna ska involvera sig i leken i förskolan?

  2018.

  Open access
 • Björnström, Sigrid; Brinkhäll, Sara

  Får jag också vara med?: En studie om hur flerspråkiga barn söker tillträde i den fria leken samt hur pedagoger agerar och beskriver sin roll i barnens lek.

  2018.

  Open access
 • Jakobsson, Evelina; Olsson, Jennifer

  "Är det ens någon skillnad?": Tema och projekt i förskolan och barns inflytande över arbetssätten

  2018.

  Open access
 • Järvenpää, Emma; Lagnebratt, Maria

  Problemskapande beteende i skolan: En litteraturstudie som synliggör strategier och metoder för bemötandet av elever med problemskapande beteende

  2018.

  Open access
 • Josefsson, Andrea; Axelsson, Sofia

  Nyexaminerades lärande: Lärandet på den första arbetsplatsen efter examen

  2018.

 • Julin, Agnes; Jutman, Sanna

  Föräldramötet: Forum för föräldradialog eller en kvarleva från en annan tid?

  2018.

  Open access
 • Holmberg Grisell, Sarah

  Motorik i förskolan: En lustfylld upplevelse

  2018.

  Open access
 • Sherwan, Haryar

  Leka med språket: En kvalitativ studieom språkutvecklande arbetssätt i förskolan

  2018.

  Open access
 • Klint, Anna-Karin; Farinotte, Amelie

  När den "vanliga" undervisningen inte räcker till: En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

  2018.

  Open access
 • Bergström, Christoffer; Hovstadius, Anton

  Utveckling inom lagidrott på elitnivå: Uppfattningar om individuell och kollektiv utveckling inom lagsporter

  2018.

  Open access
 • Hellsing, Edvin; Ragnarsson, Jacob

  Ledarskapets påverkan på kreativitet: En studie om ledarskapets påverkan på kreativa arbetsprocesser hos ledare och medarbetare inom kommunikationsbyråer

  2018.

  Open access
 • Funseth, Jonas; Hansdotter, Amanda

  Arbetsplatslärande inom Försäkringskassan: Personliga handläggares upplevelse av lärande i det dagliga arbetet

  2018.

  Open access
 • Danhard, Malin; Ponti Nyberg, Evelina

  Familjekonstellationer i nya skepnader.: En kvalitativ innehållsanalys om hur familjekonstellationer framställs i sex läseböcker.

  2018.

  Open access
 • Pettersson, Sofia

  Att vara lärare till elever med autismspektrumstörning: En analys av fem grundskollärares erfarenheter av arbetet med elever med autismspektrumstörning i den stora gruppen.

  2018.

  Open access
 • Gedeon, Maria

  Framställningen av ”manligt” respektive ”kvinnligt”: En genusanalys av UR:s ”Livet i mattelandet”

  2018.

  Open access
 • Hedin, Elsa; Karhunen, Matilda

  De fem matematiska kompetenserna: En studie som undersöker kompetensernas framträdande i områdena algebra och statistik i åtta matematikläroböcker för årskurs 3.

  2018.

  Open access
 • Cronholm, Hanna; Balldin, Clariza

  När står det religion på schemat?: En studie av lärarstudenters upplevelser av religionsundervisning på lågstadiet

  2018.

 • Eriksson, Annie; Stenberg, Lisa

  "Nu vill jag röra på mig, använda hela min kropp": En studie om fysisk aktivitet och dess inverkan på barns koncentration vid samling i förskolan.

  2018.

  Open access
 • Tillnert Edbom, Evelina; Stammler, Ulrika

  Konsten att använda lasso, förstoringsglas, spåkula och en apa: En läromedelsanalys om läsförståelsestrategier i kombination med metod och motivation

  2018.

  Open access
 • Edlert, Mari; Petersen, Sofia

  Läsa matematik?: - En studie om lärares erfarenheter av dyslexi i matematik i skolans mellanår

  2018.

  Open access
 • Kullgren, Viktor

  Att hamna rätt i skolan: En ramfaktorteoretisk studie av lärares erfarenheter av arbetet med kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper

  2018.

  Open access
 • Dahlberg, Karolin

  Språkutvecklande Applikationer: Varför använda språkutvecklande Applikationer för att utveckla den språkliga förmågan hos elever i de yngre årskurserna?

  2018.

  Open access
 • Forsberg, Linnéa

  Lärares syn på digitala lärresursers påverkan på elevers skriftspråklighet i lågstadiet: En intervjustudie utifrån lärares perspektiv på elevers användande av digitala lärresurser

  2018.

  Open access
 • Jonsson, Emma; Larsson, Josefine

  Förskoleverksamhet med djur: En studie av hur pedagoger anser att förskolebarn kan påverkas av interaktion med djur

  2018.

  Open access
 • Jansson, Fredrik; Sanchez Lindgren, Christoffer

  Personalvetarstudenters motivation till studier: En enkätstudie om personalvetarstudenter vid Uppsala Universitet

  2018.

  Open access
 • Klokker, Jim; Persson, Markus

  Certifieringens betydelse inom byggbranschen: En studie som undersöker hur certifikat styr två byggföretags miljöarbete, samt hur kunskap om miljöarbetet sprids i organisationerna

  2018.

  Open access
 • Johansson, Fredrik; Meiton, Philip

  En kartläggning av medarbetarsamtal i två organisationer: En studie mellan två organisationers medarbetarsamtal

  2018.

  Open access
 • Wahlstedt, Ida; Lindgren, Jenny

  Feedbackens funktion i en hierarkisk målstyrd organisation: En studie om feedback i ett rekrytering- och bemanningsföretag

  2018.

 • Eriksson, Isabelle

  Är manliga och kvinnliga tjänstemäns lärande i en arbetslivskontext jämställt?: Det arbetsorganisatoriska lärandets karaktär inom tjänstesektorn

  2018.

  Open access
 • Kämäräinen, Victoria; Hogevall, Rebecka

  Digitaliseringens pris: En studie om det digitala verktyget Workday och dess påverkan på mellanchefens profession och autonomi

  2018.

  Open access
 • Holmström, Michaela

  Bristen på IT-kompetens skapar frustration bland rekryterare: En kvalitativ studie om hur kunskapsbedömning går till vid rekryteringen av IT-profiler

  2018.

  Open access
 • Mohammadzadeh Ardebili, Sara

  Leker (o)lika bäst?: En kvalitativ studie om uppfattningar av hur mångfald påverkar förutsättningar för lärande i arbetsgrupper

  2018.

  Open access
 • Jalal, Darian; Johansson Marklund, Emil

  Förskolans klur kring språk och kultur: En fenomenografisk studie om förskollärarens syn på modersmål i förskolan

  2018.

  Open access
 • Hasselberg, Ebba; Lindberg, Emma

  Medarbetarens lärande, organisationens vinst: En intervjubaserad studie om en statlig organisations medarbetare och deras uppfattning av lärmöjligheter i och med organisationsförändringar

  2018.

  Open access
 • Hansson, Sabina; Ivarsson, Saga

  Jag vill inte vara som alla andra, jag vill bara vara jag.: En studie om barn som utmanar

  2018.

  Open access
 • Raatikainen, Rita

  Felstavningar: En studie av typiska stavfel i svenska elevers texter i årskurs 3

  2018.

  Open access
 • Björkskog, Beatrice

  Samtal om människan och naturen: en ansats till tolkning av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011

  2018.

  Open access
 • Hägglund, Jennie; Östlund, Martin

  Fysisk aktivitet i undervisningen: En enkätundersökning om lärares användning av fysisk aktivitet i undervisningen

  2018.

  Open access
 • Kjellman, Gianina

  Gemenskap och särskiljande: En granskande studie om klassrummets könssammansättning och unga mäns läslust i gymnasiet

  2018.

  Open access
 • Berggren, Angeliqa

  Förskoleklassens betydelse för läsinlärning: Några lärares perspektiv och anpassningar gällande barn som inte gått i förskoleklass

  2018.

  Open access
 • Gustafsson, Henrik

  Sportig flicka eller passiv pojke?: En läromedelsanalys av matematikböcker för årskurs 1

  2018.

  Open access
 • Pettersson Walldén, Olivia; Kopp, Sarah

  Högre utbildning, behövs det?: - En diskursanalys om högre utbildnings funktion och betydelse i rekryteringsprocessen

  2018.

  Open access
 • Ganibegovic, Merima

  Sigtuna kommuns grundskolelärares inställning till digitala verktyg i undervisningen.: Med grund i revideringarna gjorda i skolans styrdokument rörande digitalisering

  2018.

  Open access
 • Andersson, Sandra; Olforser, Sanna

  "En förskola för alla": Hur inkluderar pedagoger barn med funktionsnedsättning i eller under lässamlingar?

  2018.

  Open access
 • Brandell, Klara

  Musikskapande barn: En observationsstudie om barns musikaliska skapande i förskolan

  2018.

  Open access
 • Arnberg, Rickard; Thunqvist, Josefin

  "Vadå undervisning? Dom är väl för små för att lära sig så här mycket saker?": En kvalitativ studie om förskollärares och förskollärarstudenters uppfattning av begreppet undervisning

  2018.

  Open access
 • Söderberg, Camilla

  Diskursiva positioneringar till de estetiska ämnenas legitimitet: En studie om hur lärare talar om sina kurser i estetiska ämnen sedan gymnasiereformen 2011

  2018.

  Open access
 • Helmersson, Linda; Jansson, Ann-Charlott

  "Jaha en sådan"-prylen med många namn.: En studie om lärplattan i förskolan.

  2018.

  Open access
 • Kähkönen, Maija; Rickardsson, Lisa

  "Man behöver inte vara ett geni för att hålla på med musik": En intervjustudie angående förskollärares reflektioner kring musikens roll i förskolan

  2018.

 • Cerna Corveleyn, Sylvia; Lundblad, Jessica

  Var är de yngsta barnen?: -en studie om barn och naturvetenskap, med de yngsta barnen i fokus.

  2018.

  Open access
 • Ljunggren, Sanna

  Omsorg + lärande = sant?: En studie om förskollärares förhållningssätt i förskolan med utgångspunkt i omsorg och lärande.

  2018.

  Open access
 • Lekeby, Gabriella; Ström, Linda

  Konceptet Babblarna: hur lyfts det fram på en arena som Facebook?: En innehållsanalys av hur det samtalas om Babblarna på Facebook

  2018.

  Open access
 • Israel, Katharina; Matsson, Jennifer

  "Nej, det gör fröknarna!": Barns perspektiv på dokumentation i förskolan

  2018.

  Open access
 • Johansson, Emelie; Lindqvist Wallén, Pernilla

  Hållbar utveckling i förskolan: En empirisk fallstudie som synliggör hur hållbar utveckling behandlas i förskolans undervisning och om barns möjlighet till inkludering i det hållbara arbetet.

  2018.

  Open access
 • Liljedahl, Jenny; Winblad, Clara

  Förskolans Lärmiljöer: Hur förskollärare använder och utformar lärmiljön som hjälpmedel för att främja inkludering och delaktighet av barn i behov av särskilt stöd.

  2018.

 • Martinez Domene, Elisabet; Majid, Chera

  Mot en transdisciplinär undervisning för yngre barn?: En observationsstudie i en förskola och en förskoleklass

  2018.

  Open access
 • Jerremalm, Lova; Segerlund, Johanna

  Mer än bara fyra väggar och ett tak: En kvalitativ studie om sex förskollärares syn på den fysiska inomhusmiljöns inverkan på barns identitetsskapande och delaktighet

  2018.

  Open access
 • Damberg, Oliviha; Lund, Helena

  Matbordet: en arena för lärande?: - en studie om förskollärares uppfattningar om pedagogiska måltider

  2018.

  Open access
 • Andersson, Madeleine; Mattsson, Tekla

  Våga ifrågasätta, våga se.: En kvantitativ studie om barn som far illa och förskolepersonalens anmälningsskyldighet

  2018.

  Open access
 • Hermez, Mariam; Ward, Rem

  Stress i förskolan

  2018.

  Open access
 • Hassoun, Maria; Svensson, Cecilia

  ”förskolan är en av de viktigaste instanserna för nyanlända barn”: En kvalitativ studie utifrån verksamhetsansvariga och förskollärares perspektiv på nyanlända barns mottagande och språkutveckling i förskolan

  2018.

  Open access