Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Förskolelyftet

Förskolelyftets kurser ger dig bättre förutsättningar att genomföra den reviderade läroplanens nya krav.

Betoningen ligger på systematiskt kvalitetsarbetet och att uppfylla nya verksamhetsmål. Vi på Uppsala universitet är stolta och glada över att återigen få förtroendet att leda och driva dessa kurser.

Nedan ses de fyra kurser som vi kommer att ge i Förskolelyftets regi.

Naturvetenskap och teknik för förskolan – med didaktisk inriktning

I Skolinspektionsens granskning har man kommit fram till att förskolans personal behöver bli bättre på att utmana och stimulera barns nyfikenhet och lärande. ALL personal, hela arbetslaget och övrig pedagogisk personal, är välkomna till denna kurs. Vi tar upp naturens kretslopp, fysiska fenomen, kemiska processer och teknik i vardagen. En kurs för dig som gillar praktiska övningar varvat med teoretisk kunskap. Välkommen med din intresseanmälan.

Läs mer om kursen här

Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan

Vad innebär normalitet, delaktighet och inkludering i förskolans verksamhet? Förskollärarens uppdrag har förtydligats efter läroplanens revidering 2011. Kursen ger deltagarna redskap och kunskap att tillgodose alla barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Kursen ger ökade kunskaper inom specialpedagogik. Förskollärare är välkomna att söka kursen.

Läs mer om kursen här

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

I Skollagen 2010 står det att alla barn på förskolan med ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Nu har vi äntligen fått en kurs för ALL personal som tar upp ett interkulturellt perspektiv/förhållningssätt. Välkommen till kursen och utveckla din kompetens inom detta område. Vi analyserar, reflekterar och kritiskt granskar de egna värderingarna och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter.

Läs mer om kursen här

Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet– systematiskt kvalitetsarbete

Kursen för dig som behöver redskap att styra förskolans verksamhet med stöd av utvärdering och kvalitéts arbete. Vilket ansvar har förskolläraren och förskolechefen i relation till läroplanen? Hur kan vi planera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet? Vilken betydelse har dokumentation? Förskollärare, förskolechefer och biträdande förskolechefer är välkomna med sin intresseanmälan.

Läs mer om kursen här