Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Ansökan om dispens

Om du saknar godkänt resultat på behörighetsgivande kurser har du möjlighet att ansöka om dispens för att få påbörja aktuella kurser kommande termin.

Ansökan inför vårterminen 2018 öppnar den 15 december.

För att garantera handläggning och beslut före terminsstart/kursstart skall ansökan vara oss tillhanda senast den 1 januari.
Beslut skickas ut under vecka 2.

För ansökningar inkomna efter den 1 januari kan vi inte garantera handläggning och beslut före terminsstart/kursstart. Det är heller inte möjligt att ansöka om dispens då datum för kursstart har passerat.

Nedanstående information gäller endast kurser vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU). Om du avser söka dispens från behörighetskrav för kurser vid andra institutioner vänder du dig till studievägledningen vid respektive institution.

Studenter har enlig högskoleförordningen(1993:100) rätt att söka dispens från behörighetskrav, men dispenser utfärdas endast i undantagsfall. Utbildningsprogram och kurser i ett ämne bygger på progression, vilket innebär att erhållna kunskaper vid tidigare studier är en förutsättning för fortsatta studier. Därför är det viktigt att uppnå uppsatta behörighetskrav.

Kontakta en studievägledare om du har frågor kring din studiegårg. Det finns ofta andra alternativa lösningar om du kommit efter i dina studier. Studievägledningen kan också ge dig information om vilka typer av stöd som erbjuds studenter vid Uppsala universitet. 

Vid bedömningen av en inkommen dispensansökan beaktas inte bakgrunden till varför man inte uppnått behörighetskrav, som t.ex. sjukdom eller andra personliga skäl. Det som ska beaktas enligt förordningen är om studenten kan påvisa att den har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren, detta kan t ex vara om studenten på annat sätt har erhållit de kunskaper som finns angivna i behörighetskraven och på så sätt kan tillgodogöra sig studierna.

Din dispensansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • Personuppgifter (kontaktuppgifter)

  • motivering till hur kursinnehåll kan tillgodogöras på ett framgångsrikt sätt trots att behörighetskrav inte uppnåtts

Dispensansökningar bedöms av institutionens studierektorer. Institutionen ger inga förhandsbesked om sannolikheten att få en dispensansökan beviljad.

Kontaktperson (för frågor om ansökningsprocessen): Moses Högback, Studievägledare vid EDU.

Länk till lagtext: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/#K7