Ansökan om dispens

Om du saknar godkänt resultat på behörighetsgivande kurser har du möjlighet att ansöka om dispens för att få påbörja aktuella kurser kommande termin. Det är inte möjligt att ansöka om dispens för en kurs då datum för kursstart har passerat.

Ansökan om dispens inför vårterminen 2019 görs via länken nedan som öppnar den 3 december.

För att din ansökan ska garanteras handläggning före terminsstart krävs att ansökan inkommit till oss senast den 6 januari.

Beslut skickas ut via e-post under vecka 3.

Till dispensansökan

Nedanstående information gäller endast kurser vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU). Om du avser söka dispens från behörighetskrav för kurser vid andra institutioner vänder du dig till studievägledningen vid respektive institution.

Studenter har enlig högskoleförordningen(1993:100) rätt att söka dispens från behörighetskrav, men dispenser utfärdas endast i undantagsfall. Utbildningsprogram och kurser i ett ämne bygger på progression, vilket innebär att erhållna kunskaper vid tidigare studier är en förutsättning för fortsatta studier. Därför är det viktigt att uppnå uppsatta behörighetskrav.

Kontakta en studievägledare om du har frågor kring din studiegårg. Det finns ofta andra alternativa lösningar om du kommit efter i dina studier. Studievägledningen kan också ge dig information om vilka typer av stöd som erbjuds studenter vid Uppsala universitet. 

Vid bedömningen av en inkommen dispensansökan beaktas inte bakgrunden till varför man inte uppnått behörighetskrav, som t.ex. sjukdom eller andra personliga skäl. Det som ska beaktas enligt förordningen är om studenten kan påvisa att den har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren, detta kan t ex vara om studenten på annat sätt har erhållit de kunskaper som finns angivna i behörighetskraven och på så sätt kan tillgodogöra sig studierna.

Dispensansökningar bedöms av institutionens studierektorer. Institutionen ger inga förhandsbesked om sannolikheten att få en dispensansökan beviljad.

Kontaktperson (för frågor om ansökningsprocessen): Jennifer Aulin, kursadministratör vid EDU.

Länk till lagtext: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/#K7