Spanska som skolämne: Teori och praktik 7,5 hp

Español como lengua extranjera en la enseñanza reglada: Teoría y práctica
VT20, distans, 25%

Sommar 2020, distans 50%

Spanskan är i dag väl etablerad inom ramen för skolämnet moderna språk. Att undervisa i spanska förutsätter, förutom goda ämneskunskaper och språkfärdighet, en ämnesdidaktisk kompetens. För att kunna svara på frågorna Vad? Hur? och Varför? måste läraren ha kunskap om språkinlärningsteorier, aktuell språkdidaktisk forskning, styrdokument, Gemensam europeisk referensram för språk samt om betyg och bedömning.

Kursens övergripande mål är att deltagarna utvecklar en god förmåga att koppla språkdidaktiska teorier samt kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i undervisningen.

​Kursen omfattar:

  • språkdidaktiska frågeställningar kring undervisningens innehåll och form i relation till skolans styrdokument och elevers förutsättningar för språkinlärning
  • teoribildning om språklärande i allmänhet och om spanska som främmande språk i synnerhet med fokus på tillämpning i undervisning
  • en orientering i Gemensam europeisk referensram för språk, även i relation till aktuella styrdokument i moderna språk, framför allt spanska
  • analys av och diskussion om olika typer av bedömning och betygssättning
  • granskning av olika läromedel
  • utformande av eget material för undervisning i spanska

VT20

Kursen ges nätbaserat på kvartsfart och pågår under en termin. Den består av ett antal nätbaserade föreläsningar och seminarier. Handledning och kommunikation under kursens gång är nätbaserade. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisnings- och examinationsspråk är spanska.

Sommar 2020

Kursen ges nätbaserat på halvfart med undervisning upplagd under veckorna 23-26 och 32-34 samt självstudier mellan dessa undervisningsperioder. Den består av ett antal nätbaserade föreläsningar och seminarier. Handledning och kommunikation under kursensgång är nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisnings- och examinationsspråk är spanska.

Fakta om kursen

Tid: VT januari 2020 (start v 4)

Anmälan: www.antagning.se enligt ansökningstider för VT20

Begränsat platsantal. Kursen ges i mån av resurser.

Mer information: Juanma Higuera, 070-626 44 35, juanma.higuera@edu.uu.se eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, fba@edu.uu.se