Spanska som skolämne: Tillämpad språkvetenskap, 7,5 hp

Español como lengua extranjera en la enseñanza reglada: Lingüística aplicada

HT20, distans, 25 %

Att utveckla undervisning i spanska på vetenskaplig grund förutsätter goda kunskaper om språkundervisningens vetenskapliga bas samt ett förhållningssätt som sätter den egna undervisningspraktiken i relation till forskning och beprövad erfarenhet. Denna kurs vänder sig till lärare i spanska och lärarstuderande. Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om tillämpad språkvetenskap. Den studerande skall även utveckla förmåga att koppla språkvetenskapliga teorier samt sina kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i språkundervisningen.

Kursen omfattar:

  • teorier och forskning om andraspråksinlärning med fokus på inlärning respektive undervisning i spanska som främmande språk
  • språkundervisningens vetenskapliga bas
  • skriftlig produktion på akademisk spanska
  • analys av elevers muntliga och skriftliga produktion
  • problemformulering och didaktiska implikationer inom ett avgränsat område relaterat till undervisning i spanska

Kursen ges nätbaserat på kvartsfart och pågår under en termin. Den består av ett antal nätbaserade föreläsningar och seminarier. Handledning och kommunikation under kursens gång är nätbaserade. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling samt headset krävs. Undervisnings- och examinationsspråk är spanska.

Fakta om kursen

Tid: HT september 2020 (kursstart v 36).

Anmälan: Ansökan sker på www.antagning.se enligt ansökningstider för HT20.

Begränsat platsantal. Kursen ges i mån av resurser.

Mer information:Juanma Higuera, 070-626 44 35, juanma.higuera@edu.uu.se eller Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, fba@edu.uu.se