Barndom i tid och rum

Vad betyder det att vara barn eller ungdom, här och där, nu och då?

Välkommen till våra seminarier i barn- och ungdomsvetenskap

Barn- och ungdomsvetenskap

Vår forskning inom kunskapsfältet barn- och ungdomsvetenskap är tvärvetenskaplig och fokuserar på barns och ungas aktörskap och uppväxtvillkor. Här är geografiska dimensioner viktiga – det är skillnad mellan att växa upp i Norrlands glesbygd eller i någon av våra storstäder. Vi studerar barns och ungas vardagsliv och identitetsarbete inom sociala arenor som familj, skola, fritid, internet och boende och hur detta samspelar med faktorer som genus, etnicitet och social klass.

I ett barndomsgeografiskt perspektiv betonas platsens betydelse i barns och ungas vardagliga interaktion och mobilitet. Hur såväl små barn som äldre tonåringar använder och orienterar sig i digitala medier är också ett av våra forskningsområden. Vi studerar även vad som förändras genom åren och vad som förefaller vara återkommande mönster hos olika generationer barn och unga. På vilka sätt skiljer sig barns/ungas levnadsmönster och förutsättningar i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld, från tidigare generationers?

Forskningen i barn- och ungdomsvetenskap vid EDU bedrivs inom ramarna för utbildnings- och samhällsvetenskapliga traditioner där vi bygger vidare på teoretisk och metodologisk utveckling inom bland annat etnografi, statistik och historiska perspektiv. Vi samarbetar med forskningsgruppen CLIP (Studier i Barndom, Lärande och Identitet som Interaktionella praktiker) som leds av professor Ann-Carita Evaldsson.

Forskningsmiljöer vi samarbetar med

CLIP
Uppsala Studies of History and Education (SHED)

Nätverk

BaTiR Barndom i Tid och Rum
Kontaktperson: Katarina Gustafson

BuB Barn och Byggd miljö 
Kontaktperson: Danielle Ekman Ladru

BUV seminarieschema VT 2020

Barn- och ungdomsvetenskap i samarbete med Studies in Childhood, Learning, and Identities as Interactional Practices (CLIP)
Onsdagar var tredje vecka kl. 13.15-15, Blåsenhus 14:213
Öppet för deltagande

19 februari
Forskningsprojekt: Katarina Gustafson presenterar sitt nya forskningsprojekt (finns utrymme för fler presentationer)

11 mars
Rådsansökningar: Peter Waara, UVK‐ansökan: Samma skola men också olika generationer (finns utrymme för fler presentationer)

1 april
Mikael Svensson: Klasspositionens betydelse´för hur människor förhåller sig till personer med "utländsk bakgrund" vid boende‐ och skolval.

22 april
Katarina Gustafson presenterar det nya forskningsprojektet ”Hela staden som förskolegård?” (Det finns utrymme för fler presentationer)  

13 maj
Farzaneh Moinian: artikelutkast Jörgen Mattlar och Peter Waara: Subjugation (?) and integration – Adolescents view of Martial arts and Education (preliminary title)

3 juni
Extern gäst

CLIP Seminarieschema VT 2020

17 mars, 10:00-12:00
Högre seminarium: Carina Berkhuizen lägger fram sitt 90%-manus ”Barns samspel bortanför förskolans väggar"

23 mars, 13:00-15:00
CLIP-seminarium: Detta datum är samtalslabbet förlängt och sker i samband med CLIP. Mer information kommer inom kort.

6 april, 13:00-15:00
CLIP-seminarium: Textseminarium

20 april, 13:00-15:00
CLIP-seminarium: Barnpsykiatriska samtal (avhandlingskapitel under arbete, Emma abrahamsson)

24 april, 13:15-15:15
Disputation i pedagogik: Susanne Lundesjö Kvart, pedagogik. ”Ridundervisning – ett samspel mellan ridlärare, elev och häst”

4 maj, 13:00-15:00
CLIP-seminarium: Datapresentation – ”Barns relationsprat” – barns perspektiv på känslor, relation och relationsskapande.

18 maj, 11:15-15:00
CLIP-seminarium: Detta datum är samtalslabbet förlängt och sker i samband med CLIP. Mer information kommer inom kort.

1 juni, 13:00-15:00
CLIP-seminarium: Etiska frågeställningar i (video)etnografisk forskning.

5 juni, 13:15-15:15
Prel. Disputation i pedagogik: Kristina Walldén Hillström, pedagogik. ”I samspel med surfplattor – Förskolebarns deltagande i digitala literacyaktiviteter”

9 juni, 13:15-15:00
Högre seminarium: Emma Abrahamsson lägger fram sitt 50% seminarium: Barnpsykiatriska samtal, Opponent Clara Iversen