Forskarskolor

Institutionen är värdinstitution för en forskarskola finansierad av Vetenskapsrådet, samt medverkar i flera andra.


Institutionens forskarskola

Nationella forskarskolan i utbildning och hållbar utveckling (GRESD)

Institutionen medverkar i ett flertal forskarskolor

Forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering

Forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering är ett samarbete mellan Malmö universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet med syftet att utbilda framtida lärarutbildare på forskarnivå.

Temat för forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering innebär att de antagna doktoranderna undersöker betydelser och konsekvenser av att förskola, skola och högre utbildning i allt ökande utsträckning befinner sig i ett internationellt sammanhang med migrationsströmmar, globala policyaktörer och multinationella företag. Hur kan detta förstås socialt, kulturellt, historiskt och utifrån ett lärandeperspektiv?

Inom ramen för forskarskolan fokuseras tre områden:

  1. Globaliseringsprocesser och utbildning
  2. Språk, lärande och internationalisering
  3. Interkulturella och normkritiska perspektiv på förskola, skola och lärarutbildning.

Forskarskolan erbjuder en miljö som bejakar mångvetenskaplighet, internationalisering och tydliga kopplingar till skola och lärarutbildning. I september 2020 påbörjar nio doktorander sina forskarutbildningar inom ramen för forskarskolan. Dessa antas under våren 2020 i följande ämnen vid de tre olika lärosätena.

Kunskapsmätningar inom utbildningssystem - forskarskola för lärarutbildare (ASSESS)

År 2020 startar forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem (eng. akronym ASSESS) som drivs i samarbete mellan tre lärosäten: Göteborgs, Uppsala och Stockholms universitet.

ASSESS syfte är att stärka forskningskompetens och utbildningsvetenskaplig forskning inom bedömningsområdet inom lärarutbildningarna. Bedömning är ett brett fält och inbegriper såväl kunskaper om olika ämneskunskaper som hur man observerar, bedömer och mäter desamma. Inom bedömningsområdet är kunskapsmätningar en central del som handlar om bedömning och utvärdering av kunskaper och färdigheter.

Forskarskolan fokuserar på att utveckla kvantitativ forskningskompetens för kritisk granskning och fördjupade analyser av nationella och internationella kunskapsmätningar. En målsättning är att bättre utnyttja befintliga kunskapsmätningar och utvärderingar för angelägna utbildningsvetenskapliga frågeställningar.

Lärosätena utlyser nu tillsammans nio doktorandanställningar inom ramen för forskarskolan. Doktoranderna kommer att vara anställda och placerade vid det respektive lärosäte de antas till. Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet utlyser vi fyra doktorandtjänster:

• Två doktorander i didaktik med inriktning svenska, inriktade på bedömning av läsande och skrivande i olika typer av nationella och internationella kunskapsmätningar.

Frågor ställs till lektor Maria Rasmusson, maria.rasmusson@edu.uu.se tel. 018 471 2433 eller professor Jenny Wiksten Folkeryd, jenny.folkeryd@edu.uu.se.

• Två doktorander i utbildningssociologi, inriktade på förhållandet mellan elevkaraktäristik och provresultat eller på relationen mellan utbildningsresultat och hemmets tillgångar i olika regioner.

Nationella forskarskolan i didaktisk modellering för lärare i naturvetenskap

Hösten 2014 startar en forskarskola för yrkesverksamma lärare och förskollärare i naturvetenskapsämnenas didaktik. Forskarskolans syfte är att stärka den viktiga kopplingen mellan forskning och skolutveckling samt utvidga lärares didaktiska kunskapsbas och professionsutveckling. Såväl förskola, grundskola som gymnasium representeras och inriktningarna för licentiandernas forskarstudier i didaktik fördelas mellan fysik, biologi, kemi, naturkunskap och naturorienterande ämnen. Forskarskolan omfattar 7 licentiander som studerar på 50 % under fyra år med preliminär start höstterminen 2014. NaNo har sitt säte vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet (SU), som också har huvudansvaret för verksamheten, samt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet (UU).

Kontakt
Leif Östman