Arkiv Forskarskolor

Utforskande lärprocesser och literacy: förskolebarns lärande i språk och matematik.

En nationell forskarskola startar våren 2012 vid fyra lärosäten, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet och Högskolan dalarna. Namnet på forskarskolan är "Utforskande lärprocesser och literacy: förskolebarns lärande i språk och matematik". Stockholms universitet är ansvarig för forskarskolan.

Kontakt
Caroline Liberg
Ann-Carita Evaldsson

Medverkande
Monica Nilsson, Stockholm Universitet, Universitetslektor och är ansvarig koordinator.
Gunilla Dahlberg, Stockholm Universitet
Gunnar Åsén, Stockholm Universitet
Kenneth Ekström, Umeå Universitet
Monika Vinterek, Högskolan dalarna
Ann Carita Evaldsson, Uppsala Universitet
Caroline Liberg, Uppsala Universitet

Doktorander
Eriksson, Annika, Umeå Universitet
Eriksson, Elin, Högskolan Dalarna
Folkman, Sara, Stockholm Universitet
Fredriksson Sjöberg, Maria, Umeå Universitet
Gejard, Gabriella, Uppsala Universitet
Gustafsson, Lovisa, Stockholm Universitet
Holmberg, Charlotte, Stockholm Universitet
Lindgren Eneflo, Elisabeth, Högskolan Dalarna
Petersen, Petra, Uppsala Universitet
Walldén Hillström, Kristina, Uppsala Universitet 

 

Nationella forskarskolan i Ämnesspråk i matematiska och naurvetenskapliga praktiker

Forskarskolan genomfördes i samarbete mellan Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Gävle högskola och Umeå universitet.
I forskarskolan studerades ämnesspråken inom matematik och naturvetenskap i internationella test (PISA, TIMSS, PIRLS) och data insamlades på svensk mark (nationella prov, läromedelstexter, klassrumsinteraktion). Perspektiv som rör genus respektive flerspråkighet var en del av dessa studier.

Kontakt
Caroline Liberg

Medverkande
Jonas Almqvist, Uppsala universitet, Ewa Bergqvist, Umeå universitet, Jenny W Folkeryd, Uppsala universitet, Åsa af Geijerstam, Uppsala universitet, Anita Hussénius, Gävle Högskola, Sofie Johansson Kokkinakis, Göteborgs universitet, Caroline Liberg, Uppsala universitet, Inger Lindberg, Stockholms universitet, Peter Nyström, Umeå universitet, Johan Prytz, Uppsala universitet, Magnus Österholm, Umeå universitet, Leif Östman, Uppsala universitet

Doktorander
Ida Bergvall, Uppsala universitet, Anneli Dyrvold, Umeå universitet, Tomas Persson, Uppsala universitet, Carola Ribeck, Göteborgs universitet

 

Nationella forskarskolan i utbildningshistoria

Den nationella forskarskolan i utbildningshistoria är organiserad utifrån en nätverksmodell där en rad institutioner för pedagogik, historia och idéhistoria (eller liknande ämnen) samarbetar gällande utbildningshistorisk forskning. I anslutning till forskarskolan har även ett bredare nätverk för utbildningshistorisk forskning upprättats. Häri ingår till forskarskolan knutna och associerade doktorander och deras handledare, andra forskare och lärare från de medverkande institutionerna, och därjämte aktivt intresserade forskare, lärare och studenter från andra lärosäten, institutioner och ämnen.

Läs mer på forskarskolans webbplats