Arkiv Forskarskolor

Forskarskola i geografi

Forskarskolan i geografi startade den 1 september 2008 och har 25 deltagare. Forskarskolan bedrivs som ett samarbete mellan Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen vid Högskolan i Dalarna samt Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad vid Högskolan i Gävle.
 

Forskarskolan LIMCUL (Ungas literacy, flerspråkighet och kulturella praktiker i dagens samhälle)

Nationella forskarskolan Ungas literacy, flerspråkighet och kulturella praktiker i dagens samhälle (LIMCUL) intresserar sig för hur språkliga resurser används av unga i dagens mångspråkiga samhälle. Ett fokus är "literacy" i dagens språkliga sammanhang, alltså användningen av skriftspråket och skriftspråkliga resurser i relation till identiteter i olika sociala grupper såväl i som utanför skolarenor. Framför allt intresserar sig forskarskolan för vad som ibland kallas the forgotten middle school years, alltså ungas meningsskapande före tonåren men efter den första läs- och skrivinlärningen.
 

Nationell forskarskola för förskollärare: Globalisering, literacy och utforskande lärprocesser: förskolebarns språk, läsande, skrivande och matematiserande.

Stockholms universitet har tillsammans med Umeå universitet och Uppsala universitet tilldelats medel av Vetenskapsrådet för att starta en forskarskola för förskollärare. Forskarutbildningen ska utveckla förskolans kunskapsbas, speciellt inom områdena barns språkliga och matematiska utveckling samt öka antalet förskollärare på forskarnivå. 
 

Nationella forskarskolan i hem- och konsumentkunskap (NFHK)

Forskarskolans gemensamma tema är undervisning och lärande om mat och måltider i hem- konsumentkunskap. Det handlar om kunskapsutveckling om hur hälsosamma matvanor, baserade på informerade val i relation till bl.a. ekonomi och hållbar utveckling, faktiskt kan läras i skolan. Vidare om utveckling av teorier kring matens och hälsans ”literacy”. Syftet med forskarskolan är att utveckla kunskapsbas, ämnesteori och ämnesdidaktik inom skolämnet och både elever, lärare, läromedel och undervisningssituation är i fokus. Vidare är syftet att utveckla och stärka det vetenskapliga underlaget kring undervisning och lärande i hem- och konsumentkunskap i grundskola och särskola och att stimulera kunskapsutvecklingen och öka antalet forskarutbildade lärare inom ämnet.
Följande lärosäten samverkar i forskarskolan: Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet (värdinstitution), Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet och Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad.
 

Nationella forskarskolan i utbildningshistoria

Den nationella forskarskolan i utbildningshistoria är organiserad utifrån en nätverksmodell där en rad institutioner för pedagogik, historia och idéhistoria (eller liknande ämnen) samarbetar gällande utbildningshistorisk forskning. I anslutning till forskarskolan har även ett bredare nätverk för utbildningshistorisk forskning upprättats. Häri ingår till forskarskolan knutna och associerade doktorander och deras handledare, andra forskare och lärare från de medverkande institutionerna, och därjämte aktivt intresserade forskare, lärare och studenter från andra lärosäten, institutioner och ämnen.

Läs mer på forskarskolans webbplats
 

Nationella forskarskolan i Ämnesspråk i matematiska och naurvetenskapliga praktiker

Forskarskolan genomfördes i samarbete mellan Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Gävle högskola och Umeå universitet.
I forskarskolan studerades ämnesspråken inom matematik och naturvetenskap i internationella test (PISA, TIMSS, PIRLS) och data insamlades på svensk mark (nationella prov, läromedelstexter, klassrumsinteraktion). Perspektiv som rör genus respektive flerspråkighet var en del av dessa studier.

Kontakt
Caroline Liberg

Medverkande
Jonas Almqvist, Uppsala universitet, Ewa Bergqvist, Umeå universitet, Jenny W Folkeryd, Uppsala universitet, Åsa af Geijerstam, Uppsala universitet, Anita Hussénius, Gävle Högskola, Sofie Johansson Kokkinakis, Göteborgs universitet, Caroline Liberg, Uppsala universitet, Inger Lindberg, Stockholms universitet, Peter Nyström, Umeå universitet, Johan Prytz, Uppsala universitet, Magnus Österholm, Umeå universitet, Leif Östman, Uppsala universitet

Doktorander
Ida Bergvall, Uppsala universitet, Anneli Dyrvold, Umeå universitet, Tomas Persson, Uppsala universitet, Carola Ribeck, Göteborgs universitet
 

Utforskande lärprocesser och literacy: förskolebarns lärande i språk och matematik.

En nationell forskarskola startar våren 2012 vid fyra lärosäten, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet och Högskolan dalarna. Namnet på forskarskolan är "Utforskande lärprocesser och literacy: förskolebarns lärande i språk och matematik". Stockholms universitet är ansvarig för forskarskolan.

Kontakt
Caroline Liberg
Ann-Carita Evaldsson

Medverkande
Monica Nilsson, Stockholm Universitet, Universitetslektor och är ansvarig koordinator.
Gunilla Dahlberg, Stockholm Universitet
Gunnar Åsén, Stockholm Universitet
Kenneth Ekström, Umeå Universitet
Monika Vinterek, Högskolan dalarna
Ann Carita Evaldsson, Uppsala Universitet
Caroline Liberg, Uppsala Universitet

Doktorander
Eriksson, Annika, Umeå Universitet
Eriksson, Elin, Högskolan Dalarna
Folkman, Sara, Stockholm Universitet
Fredriksson Sjöberg, Maria, Umeå Universitet
Gejard, Gabriella, Uppsala Universitet
Gustafsson, Lovisa, Stockholm Universitet
Holmberg, Charlotte, Stockholm Universitet
Lindgren Eneflo, Elisabeth, Högskolan Dalarna
Petersen, Petra, Uppsala Universitet
Walldén Hillström, Kristina, Uppsala Universitet