Hur ansöker jag?

Innan du fyller i och skickar in din ansökan bör du kontakta studierektor för forskarutbildningen, professor eller annan ämnesföreträdare vid institutionen för att orientera dig om den aktuella forskningen inom ämnet. Nedan finns övergripande information om vilka delar som en ansökan ska innehålla. Läs alltid utlysningstexten noggrant eftersom det i den finns mer detaljerad information om hur din ansökan ska utformas.

Ansökan

Hela ansökan görs elektroniskt via annonsen. Vanligtvis består ansökan av följande delar, men det kan variera mellan olika utlysningstexter.

1. CV, meritförteckning med registerutdrag och i förekommande fall gymnasiebetyg som styrker allmän och särskild behörighet till forskarutbildning i pedagogik, didaktik eller utbildningssociologi. Kopia av examensbevis bifogas.

2. Självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär, särskilt examensarbeten (C- och D-uppsatser, magisteruppsats, masteruppsats, och/eller andra vetenskapliga arbeten).

3. En avhandlingsplan på ca 5-10 sidor. Avhandlingsplanen är en väsentlig del av ansökan. I planen ska du beskriva det projekt som du vill genomföra inom ramen för din utbildning. Följande punkter bör ingå:

  • Titel
  • Syfte
  • Problemställning
  • Teoretiska perspektiv
  • Metod
  • Undersökningsmaterial
  • Källor och litteraturlista