Institutionens öppna forskningsseminarier

Institutionen håller också högre seminarier i pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Välkommen till våra högre seminarier

Öppna forskningsseminarier

Kontaktpersoner: Se respektive seminariegrupp nedan.

Kontaktpersoner för Högre seminarium
Pedagogik: Eva Forsberg
Didaktik: Leif Östman
Utbildningssociologi: Mikael Börjesson

Öppna forskningsseminarier i Pedagogik

Studies in Childhood, Learning, and Identities as Interactional Practices (CLIP)
i samarbete med Barn- och ungdomsvetenskap (BUV)
Måndagar jämna veckor kl. 13.15-15
Öppet för deltagande
Vetenskaplig ledare: Professor Ann-Carita Evaldsson
Kontaktperson: Biträdande lektor Helen Melander

Interaktionsseminariet (kopplat till CLIP)
Måndagar jämna veckor kl. 10.15-12
Öppet för deltagande
Vetenskaplig ledare: Professor Ann-Carita Evaldsson
Kontaktperson: Universitetslektor Johanna Svahn

PS - seminariet
I seminariet presenteras, diskuteras och analyseras forskning om inkluderande utbildning och specialpedagogik. Specialpedagogikens relationer till områden såsom pedagogik, didaktik, ämnesdidaktik och utbildningssociologi behandlas också inom ramen för seminariet. Speciellt tonvikt läggs vid forskningens implikationer för undervisningsväsendet, inte minst för lärares, specialpedagogers och speciallärares arbete. PS användas i brev för ett tillägg, Post Scriptum, som görs efter att själva brevet är skrivet och undertecknat. Oftast innehåller ett sådant PS betydelsefull information som kan förändra innebörden i hela brevet. Vi tycker det är en passande, om än uppfordrande, metafor för vår seminarieverksamhet.
För mer information och aktuellt seminarieprogram
Vetenskaplig ledare: Claes Nilholm
Kontaktperson: Claes Nilholm

Seminariet för läroplansteori och reformhistoria (Seminar for curriculum theory and reform history)
Hålls av forskningsgruppen STEP (Studies in Educational Policy and Educational Philosophy) 
Öppet för deltagande
Måndagar jämna veckor 13.15-15.30  
Vetenskaplig ledare: Professor Eva Forsberg.
Kontaktperson: Universitetslektor Henrik Román

Research on Educational Leadership
Hålls av forskningsgruppen Educational Leadership 
Öppet för deltagande
Måndagar ojämna veckor 13.00-15.30
Preliminärt seminarieprogram Vt 21 
Vetenskapliga ledare: Professor Elisabeth Nihlfors
Kontaktperson: Universitetslektor Daniel Nordholm
 

Öppna forskningsseminarier i Didaktik

Studies of Meaning-making in Educational Discourses (SMED)
Tisdagar kl. 13.15-15. För information om program, kontakta Leif Östman
Öppet för deltagande
Vetenskaplig ledare: Professor Leif Östman
Kontaktperson: Leif Östman

Seminariet i Komparativ didaktik
Med utgångspunkt i angreppssätt och resultat från studier inom didaktikens olika fält görs här jämförelser och analyser som syftar till att skapa kunskap om undervisning, undervisningsinnehåll, lärande och socialisation. De texter som presenteras och diskuteras är utkast till kapitel och artiklar. Deltagarna i seminarieserien forskar inom olika didaktiska fält och tanken är bland annat att forskning inom specifika områden vid seminarierna genom deltagarnas frågor och synpunkter ska belysas och diskuteras utifrån andra perspektiv än de egna.
Onsdag var tredje vecka, kl 13.15-15.00. För information om program, kontakta Jonas Almqvist.
Vetenskaplig ledare: Docent Jonas Almqvist
Kontaktperson: Jonas Almqvist

Matematikdidaktikseminariet
Vissa tisdagar kl. 13.15-15. För information om program, kontakta Kajsa Bråting
Öppet för deltagande.
Kontaktperson: Kajsa Bråting

STOLP-seminariet
I seminariet prövas och diskuteras olika sätt att analysera olika typer av empiri inom det didaktiska forskningsfältet. Det kan exempelvis röra elevtexter, klassrums- och gruppsamtal, intervjuer, läromedel eller läroplaner. Empirin hämtas från dels seminariedeltagarnas egna projekt, dels andra studier som presenteras i vetenskapliga artiklar eller rapporter.
Onsdag var tredje vecka, kl 13.15-15.00. För information om program, kontakta Jenny W. Folkeryd.
Vetenskaplig ledare: Professor Jenny W. Folkeryd
Kontaktperson: Jenny W. Folkeryd

Öppna forskningsseminarier i Utbildningssociologi

Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier anordnas seminarier i utbildningssociologi under ledning av Mikael Börjesson och Ida Lidegran, seminarier i utbildningshistoria under ledning av Esbjörn Larsson och Johannes Westberg, samt det högre seminariet i utbildningssociologi med Mikael Börjesson som ordförande.
Dessa seminarier är knutna till Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), med medarbetare tillhöriga ett flertal discipliner och med projekt som är förlagda till olika institutioner vid Uppsala universitetet, Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Kontakt: Donald Broady, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Ett kalendarium över SECs öppna seminarier, workshops, gästföreläsningar etc. finns på denna webbsida. 
De flesta seminarier äger rum i Engelska Parken eller i Blåsenhus, ofta onsdagar kl. 13.15-15.00 men även vid andra tidpunkter. 

Ämnesövergripande forskningsseminarier

Barn- och ungdomsvetenskap (BUV)
i samarbete med Studies in Childhood, Learning, and Identities as Interactional Practices (CLIP)

Onsdagar var tredje vecka kl. 13.15-15
Öppet för deltagande
Vetenskaplig ledare och kontaktperson: Professor Peter Waara

För mer information och seminarieschema

Hållbar utveckling
Högre seminariet i lärande och hållbar utveckling är ett initiativ av forskare från fakulteten för utbildningsvetenskaper och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Seminariet syftar till att i samarbete med existerande verksamheter samordna en akademisk miljö för forskare och doktorander som bedriver monodisciplinär och olika typer av ämnesövergripande forskning om lärande, samhällsförändring och hållbar utveckling. Seminariet syftar också till att stärka internationaliseringen av forskning i hållbar utveckling, generera nya kontaktytor, forskningsprojekt och internationella publikationer samt att i samarbete med befintliga aktörer i fältet organisera nationella och internationella konferenser och workshops i transdisciplinär forskning i hållbar utveckling. Seminariet är universitetsövergripande och både svenska och engelska tillämpas. Högre seminariet i hållbar utveckling organiseras vid Swedesd och leds av Docent David O. Kronlid vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Swedesd, och Dr. Eva Friman vid Swedesd. Seminariet sammanträder inledningsvis i rum 24:307 på Blåsenhus, Von Kraemers Allé 1, Uppsala och i Swedesds sammanträdesrum, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby.
Mer information hittar du på seminariets webbplats.
Kontaktpersoner: David Kronlid och Eva Friman

Utbildningshistoriska seminariet
Det utbildningshistoriska seminariet vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier arrangeras av SHED (Uppsala Studies of History and Education). Seminariet är öppet för alla som är intresserade av att ventilera och diskutera texter som utgår från historiska studier. Utöver rent utbildningshistoriska perspektiv är seminariet även öppet för texter som rör historiska perspektiv i relation till annan forskning som bedrivs vid institutionen (ex. barn- och ungdomshistoria). 
I regel hålls seminariet på torsdagar mellan 13:15 och 15:00, i sal 14:340 (Tupprummet), Blåsenhus. Seminarierna följs vanligtvis av ett postseminarium i Lilla matsalen. Seminarietillfällena arrangeras i samverkan med deltagare från andra institutioner vid Uppsala universitet. Det finns även viss samverkan med utbildningshistoriska seminariet vid Stockholms universitet.
Kontaktpersoner: Esbjörn Larsson
Information om seminarieschema, seminarieunderlag m.m. nås via Seminariets gruppyta på Medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2021-03-09