Det övergripande målet för samhällsutvecklingen lokalt och globalt

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Välkommen till seminarier i hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en central fråga för Uppsalas båda universitet. Där bedrivs grundforskning och tillämpad forskning inom bl.a. utbildning, landskapsarkitektur, kulturgeografi, historia, etik, stads- och landsbygdsutveckling, språk och litteratur, ekonomi, medicin och teknik- och naturvetenskap som direkt eller indirekt rör en hållbar samhällsutveckling.

(UHU). Vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier bedrivs majoriteten av denna forskning i didaktik. Forskningsfokus är att förstå utbildning, undervisning och lärande i relation till utbildningsinnehållet hållbar utveckling. En stor del av denna didaktiska forskning genomförs inom Studies of Meaning Making in Educational Discourses (SMED). Vid SWEDESD bedrivs forskning och utveckling inom samma forskningsområde och flera av institutionens forskare och doktorander i didaktik är verksamma också vid SWEDESD.

Kontakt

Universitetslektor
David Kronlid

Uppsala transdisciplinära seminarium i hållbar utveckling (TRUST)

TRUST är ett initiativ av forskare från fakulteten för utbildningsvetenskaper och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Seminariet syftar till att i samarbete med existerande initiativ samordna en akademisk miljö för forskare och doktorander som bedriver såväl monodisciplinär som olika typer av ämnesövergripande forskning i hållbar utveckling.

TRUST syftar också till att stärka internationaliseringen av forskning i hållbar utveckling, generera nya kontaktytor, forskningsprojekt och internationella publikationer samt att i samarbete med befintliga aktörer i fältet organisera nationella och internationella konferenser och workshops i transdisciplinär forskning i hållbar utveckling.

Seminariet är fakultets- och universitetsövergripande och både svenska och engelska tillämpas. TRUST sammanträder i Blåsenhus, Von Kraemers Allé 1, Uppsala och leds av Dr Eva Friman vid Uppsala centrum för hållbar utveckling och Docent David O. Kronlid vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Institutet för forskning om utbildning och hållbar utveckling (IRESD)

IRESD är ett virtuellt institut vars huvudsyfte är att kraftsamla och koordinera forskning och spridning av forskningsresultat inom området utbildning för hållbar utveckling (UHU).

Läs mer om forskningen