Uppfostrings- och utbildningsprocesser

Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika former av värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Välkommen till våra seminarier i pedagogik!

Pedagogik

Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som informella, genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning.

Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och andra sociala processers förutsättningar och genomförande. Hit hör även frågor om styrning, utvärdering och ledarskap liksom digitala medier kommunikativa praktiker och mångfaldsaspekter.

Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika former av värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Pedagogik ges både som fristående kurser på grundnivå och inom olika program som personal- och arbetslivsfrågor och lärarprogram. På avancerad nivå kan pedagogik läsas inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap.

Pedagogiskt ledarskap är ett annat masterprogram med nära anknytning till pedagogikämnet. Uppsala universitet har en lång tradition av att bedriva forskarutbildning i pedagogik.

Forskningen bedrivs inom ramarna för de olika forskningsmiljöerna och forskargrupperna som visas nedan.

Kontakt

Ann-Carita Evaldsson
professor i pedagogik (CLIP)

Eva Forsberg
professor i pedagogik (STEP) 

Elisabet Nihlfors
professor i pedagogik (REL)

Claes Nilholm
professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik (PS)

Research on Educational Leadership (REL)

Kärnan i forskningsmiljön Educational Leadership utgörs av studier av utbildning, lärande, och ledarskap och i de sammanhang där dessa begrepp kan appliceras. Det innebär att studieobjekten finns i såväl förskola och skola som i andra delar av samhället.

Läs mer om forskningen

Studier i Barndom, Lärande och Identitet som Interaktionella praktiker (CLIP)

Forskningsmiljön CLIP (Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactive Practices, f.d ELSIE) samlar forskare och doktorander i främst pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap med intresse för studier av barndom, lärande och identitet som interaktiva praktiker i relation till en vidare utbildningskontext.

Läs mer om forskningen

Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (STEP )

Forskningsgruppen STEP – Studies in Educational Policy and Educational Philosophy etablerades år 2000. Forskningen är framför allt inriktad mot samspelet mellan utbildningspolitik, utbildningspraktik och utbildningsforskning i ett reformhistoriskt perspektiv. Läroplansteori utgör en grundläggande teoretisk referensram.

Läs mer om forskningen

Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik (PS-gruppen)

PS-gruppen utgör en till stora delar ny forskningsmiljö vid institutionen för utbildningsstudier, pedagogik och didaktisk och har också medlemmar från andra lärosäten. Miljön har redan nu en livaktig internationell publicering och kan räknas som en av de ledande miljöerna i Europa när det gäller forskning om inkludering och specialpedagogers/speciallärares arbete.

Läs mer om forskningen