Forskarutbildning inom pedagogik

Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som informella, genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning.

Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och andra sociala processers förutsättningar och genomförande. Hit hör även frågor om styrning, utvärdering och ledarskap liksom digitala medier kommunikativa praktiker och mångfaldsaspekter.

Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika former av värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Allmän studieplan för forskarutbildning i pedagogik fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden.

För mer upplysningar, kontakta
Studierektor för forskarutbildningen
Kajsa Bråting och Marie Karlsson

Senaste avhandlingar i pedagogik

 • Gäreskog, Petra

  Jurisdiktion och arbetsfördelning: Yrkesgruppers arbete med särskilt stöd i förskolan

  Open access
 • Kirsten, Nils

  Kompetensutveckling som styrning: Om statliga insatser för lärares kompetensutveckling och hur de förhandlas i lärares lokala praktik

  Open access
 • Lundesjö Kvart, Susanne

  Konsten att undervisa ryttare: En studie om ridlärares pedagogiska praktik

  Open access
 • Novak, Judit

  Juridification of Educational Spheres: The Case of Swedish School Inspection

  Open access
 • Gejard, Gabriella

  Matematiserande i förskolan: Geometri i multimodal interaktion

  Open access
 • Levander, Sara

  Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare: Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

  Open access
 • Kontio, Janne

  Auto Mechanics in English: Language Use and Classroom Identity Work

  Open access
 • Lundmark, Sofia

  Designing for Online Youth Counselling: Empowerment through Design and Participation

  Open access
 • Petersen, Petra

  Appar och agency: Barns interaktion med pekplattor i förskolan

  Open access
 • Lindqvist Bergander, Anna

  Att göra literacy online och offline: Digitala medier i barns kamratkulturer

  Open access
 • Gunvik-Grönbladh, Ingegerd

  Att bli bemött och att bemöta: En studie om meritering i tillsättning av lektorat vid Uppsala universitet

  Open access
 • Svärd, Ola

  Examensarbetet – en kvalitetsindikator inom högre utbildning?: exemplet högskoleingenjörsutbildning

  Open access
 • I samspel med surfplattor

  Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan Walldén Hillström, Kristina

  Open access
 • Andersson, Joacim

  Kroppsliggörande, erfarenhet och pedagogiska processer: en undersökning av lärande av kroppstekniker

  Open access
 • Risberg, Jonas

  Kunskap i interaktion på en nyhetsredaktion: Om kollegiala möten i den redaktionella vardagen

  Open access
 • Barns deltagande och delaktighet

  Projektarbete i en förskola med inspiration från Reggio Emilia Hamerslag, Anette

  Open access
 • Granberg, Magnus

  Kognitivt stöd för lärande i arbetet: En teoretisk modell baserad på en fallstudie av ett svenskt militärt utlandsförband i Kosovo

  Open access
 • Hallsén, Stina

  Lärarutbildning i skolans tjänst?: En policyanalys av statliga argument för förändring

  Open access
 • Lundesjö-Kvart, Susanne

  Ridlärares pedagogiska praktik: En verksamhetsteoretisk studie

  Open access
 • Grunditz, Sofia

  Små barns sociala liv på vilan: Om deltagande och ordningsskapande i förskolan

  Open access
 • Halskov, Gerd Anne

  Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark: Reformforsøg, rekrutteringsmønstre og habituelle orienteringer

  Open access
 • Velasquez, Adriana

  AD/HD i skolans praktik: En studie om normativitet och motstånd i en särskild undervisningsgrupp

  Open access
 • Engström, Lizbeth

  Kliniken flyttar hem: Sjuksköterskans institutionella praktik inom specialiserad palliativ hemsjukvård

  Open access
 • Lidar, Malena

  Erfarenhet och sociokulturella resurser: Analyser av elevers lärande i naturorienterande undervisning

  Open access
 • Persson, Ing-Marie

  Krislärande – konfliktfylld anpassning: Pedagogik för samverkan inför samhällskriser

  Open access