Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik (PS-gruppen)

PS-gruppen utgör en forskningsmiljö vid institutionen för utbildningsstudier, pedagogik och didaktisk. Miljön har en livaktig internationell publicering och kan räknas som en av de ledande miljöerna i Europa när det gäller forskning om inkludering och specialpedagogers/speciallärares arbete. I övrigt bedrivs forskning inom flera olika områden (se nedan för respektive forskares intresseområden).

Inom pedagogik med inriktning mot specialpedagogik fokuseras framför allt svårigheter som uppstår i pedagogiska sammanhang. Dessa sammanhang utgörs av bildning, utbildning, socialisation och lärande i olika historiska, sociala och kulturella kontexter.  Empiriska fält är hela utbildningssystemet från förskola till högre utbildning och också arbetslivet och informella sammanhang.

Forskningsledare

Claes Nilholm

Medlemmar

Lizbeth EngströmPetra GäreskogAnna JohanssonLiya Kalinnikova MagnussonNina KlangGunilla LindqvistGunnlaugur MagnússonNiklas NorénIngrid OlssonDavid PaulsrudSara PerssonKamilla PeuravaaraMathilda Tassinari RogalinCaroline SimsJohanna Svahn

Se nedan, forskarnas intresseområden.

Seminarieserie

PS-gruppen driver en seminarieserie. I seminariet presenteras, diskuteras och analyseras forskning om inkluderande utbildning och specialpedagogik. Specialpedagogikens relationer till områden såsom pedagogik, didaktik, ämnesdidaktik och utbildningssociologi behandlas också inom ramen för seminariet. Speciell tonvikt läggs vid forskningens implikationer för undervisningsväsendet, inte minst för lärares, specialpedagogers och speciallärares arbete. PS användas i brev för ett tillägg, Post Scriptum, som görs efter att själva brevet är skrivet och undertecknat. Oftast innehåller ett sådant PS betydelsefull information som kan förändra innebörden i hela brevet. Vi tycker det är en passande, om än uppfordrande, metafor för vår seminarieverksamhet.

Två PS-seminarier per termin ingår i web-seminarieserien ”International seminar on inclusive education” dit internationellt ledande forskare inom området inbjuds. Ett separat schema för dessa seminarier finns nedan efter det ordinarie PS-schemat.

PS seminarieschema Ht 2021

Onsdagar 10.15-12 på Zoom när så är markerat, annars i Tupprummet, 14:340. Seminarierna hålls på engelska när inget annat är markerat.

V 35:  1 September
Inclusive education – possible future developments in light of current research and practices Roger Slee and Gunnlaugur Magnusson initiates a discussion (Zoom)

V 36:  8 September
To study teaching – outline of a framework for theories (article manuscript) Claes Nilholm (Zoom)

V 40: 6 October
Eleni Patoulioti  10 % Seminar Commentator Gunnalugur Magnusson, chair Gunilla Lindqvist. (Zoom), please contact Gunilla Lindqvist for Zoom-link.

V 41: 11 oktober, OBS! 13.15-15
Anna Johansson 90 % (lic) Commentator: Kerstin Göransson, chair Gunilla Lindqvist (this seminar will be in Swedish) (Zoom)

V 42: 20 October
Open

V 44: 3 november
Categorization  Eva Hjörne (Zoom)

V 46: 17 November
The emergence of a dialectical perspective in inclusive education research Alan Dyson (Zoom)

V 48 1 december
Mimmi Örberg 10 % seminar Commentator: Claes Nilholm, chair Nina Klang

V 50 15 december
David Paulsrud and Sara Persson present their thesis work

V2 12 januari
Senior researchers Christel Sundqvist and Helen Dwyer present their research

Internationellt Webseminarium om Inkluderande Utbildning

Ps-gruppen vid Uppsala Universitet formaliserar nu en aktivitet som växt fram under senare tid. Aktiviteten innebär att internationella forskare som varit ledande inom området inkluderande utbildning bjuds in till webb-seminarier. Lani Florian och Roger Slee har redan gästat oss. Vi kommer nu att inbjuda två forskare varje termin och så här ser det framtida schemat ut:

2021

V 46: Onsdag 17 November 10.15-12 Zoom
The emergence of a dialectical perspective in inclusive education research Alan Dyson. Tidigare professor i utbildningsvetenskap (education)  vid universitetet i Manchester

2022

V 4: Onsdag 26 januari 10.15-12 Zoom
Children´s rights and children´s voices in special education. Julie Allan, Professor i equity and education, universitetet i Birmingham

V 16: Onsdag 4 Maj 10.15-12 Zoom
Developing inclusive schools: lessons from international research. Mel Ainscow, Professor Emeritus, Universiten i Manchester och Glasgow

Seminarierna ingår också i det högre seminariet i pedagogik.

Nätverk

Forskare i gruppen ingår i olika nätverk, bland annat sker samarbete med Högskolan i Agder i Norge och med universitet i Groningen. Nyligen fick Niklas Norén finansiering för ett forskningsnätverk kring elever med kommunikativa funktionsnedsättningar tillsammans med andra svenska forskare och forskare från Finland och England. 

Nätverk för forskning om följeslagares roll i institutionella samtal som inbegriper personer med kommunikativa sårbarheter (FRISK)

Sammanfattning
Vissa personer behöver hjälp när de samtalar med andra. Detta kan bero på olika typer av utmaningar, såväl fysiska som kognitiva. I viss utsträckning kan det hävdas att vissa personer är kommunikativt sårbara eftersom de inte har tillgång till kommunikativa resurser i samma omfattning som de flesta andra, eller att den kommunikativa omgivningen inte anpassas till deras behov. Assistans kan behövas när de möter vårdpersonal, personal i skolan, eller i något annat formellt sammanhang. De kan ta med sig en följeslagare som hjälper dem att förstå vad som sker och att uttrycka sina behov och önskemål. Men ännu är kunskapen om vad följeslagare gör begränsad, och den kunskap som finns är fragmenterad. Den här ansökan rör därför etablerandet av ett nätverk som för samman akademiska forskare i tre europeiska länder som har specialiserat sig på att studera följeslagare och samlar deras kunskaper. Syftet med nätverket är att skapa en mer systematisk förståelse av den befintliga forskningen och även arbeta mot ett större forskningsprojekt där vi ställer frågorna: Vilka praktiker hjälper de deltagande personerna att nå sina mål? Är vissa praktiker desamma i olika grupper (är det, till exempel, samma sak att stödja någon med demenssjukdom som att stödja någon med utvecklingsstörning)? Hur kan vi hjälpa följeslagare, och de personer som de stödjer, att arbeta mer effektivt med läkare, socialarbetare, lärare och andra yrkesverksamma?

Samverkan

Flera forskare i PS-gruppen är engagerade i samverkan i olika former med det omgivande samhället. Till exempel har Gunilla Lindqvist genomfört en forskningscirkel med fokus på inkludering.
Läs mer om forskningscirkeln

Gunnlaugur Magnússon deltar regelbundet i offentliga samtalet på både svenska och isländska om skolpolitik, inkludering, pedagogik och skoldebatten. Läs mer under "Biografi" på Gunnlaugurs sida i Medarbetarportalen.

Claes Nilholms blogg där centrala pedagogiska och specialpedagogiska frågor analyseras och diskuteras utgör också en del av samverkansuppdraget.

Till bloggen

Helen Dwyer

Helen Dwyer har en doktorsexamen i specialpedagogik från Stockholms universitet. Helen har en bakgrund inom statsvetenskap, internationell pedagogik och har också en lärarexamen i specifika ämnen årskurs 1-6. Hennes huvudsakliga forskningsområden rör utbildningsreformer, samhälleliga hot och deras inverkan på utbildningssektorn och hur olika typer av hot och kriser kan främja uppkomsten av barn som kan definieras vara ”barn riskzonen”. Andra forsknings- och intresseområden är identitetskonstruktion i relation till inkludering, värderingar och demokrati.

Lizbeth Engström

Lizbeth är lektor i pedagogik med intresseområden sociala praktiker inom vård, omsorg samt inom medicinsk och pedagogisk praxis. Arbetar just nu i projekt tillsammans med SVA om nya kommunikationsmodeller kring hygien och smittskyddspraxis i verksamheter där barn, unga umgås i nära samspel med djur, främst inom 4H-gårdar. Deltar sedan 2014 i ett omfattande inkluderingsprojekt i en kommun.

Gunilla Lindqvist

Gunilla är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hon bedriver forskning i förskola, grundskola och grundsärskola. Gunilla intresserar sig särskilt för yrkesgruppers perspektiv på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, bland annat i relation till inkluderingsbegreppet.

Gunnlaugur Magnússon

Gunnlaugur är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Han är intresserad av utbildningsreformer, marknadisering och inkludering som utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska ideal. Hans forskning handlar om fristående skolors organisation av särskilt stöd, inkludering som policy, specialpedagoger och speciallärares arbete och utbildning, undervisning i högre utbildning, lärarutbildning, skoldebatten mm.

Claes Nilholm

Claes är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik och har ett brett intresse för frågor som rör inkludering och specialpedagogik. Speciellt har han intresserat sig för teoretiska frågor och kartläggningar av synsätt på specialpedagogik.

Niklas Norén

Niklas är docent i pedagogik och forskar om barns och elevers deltagande i vardagliga och pedagogiska verksamheter. Han är särskilt intresserad av hur olika typer av kommunikationshjälpmedel påverkar organisationen av social interaktion som involverar elever med grava motoriska funktionsnedsättningar, och hur detta påverkar lärmiljöers tillgänglighet samt elvers delaktighet. 

Ingrid Olsson

Ingrid är docent i pedagogik och lektor i didaktik. Ingrids forskning handlar bland annat om lärande i förskola och skola, barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, implementering, samverkan mellan pedagoger och andra grupper, delaktighet, socialt stöd och pedagogiskt ledarskap.

Eleni Patoulioti

Eleni är doktorand i pedagogik. Hon är intresserad av hur inkluderande skolgemenskaper skapas och mer specifikt i frågor rörande skillnadsskapande, makt och relationer.

David Paulsrud

David är doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Han är intresserad av frågor som rör utbildningspolicy och skolans professioner.  

Sara Persson

Sara är doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hennes forskning handlar om problematisk skolfrånvaro, skolk och skolvägran.

Kamilla Peuravaara

Kamilla är lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Kamillas forskningsintresse befinner sig i skärningspunkten av kroppssociologi, feministisk forskning och disability studies med särskilt fokus på föreställningar om normalitet i relation till kropp, femininitet och funktionalitet. Hon inspireras särskilt i sin forskning av perspektiv såsom intersektionalitet, socialkonstruktionism och makt.

Caroline Sims

Caroline Sims är doktorand i pedagogik. Fokus för hennes forskning ligger på begreppet särskild begåvning och hur det hanteras som policyfråga i utbildning i en svensk kontext. Hennes ingång i studiet är från ett utbildningsfilosofiskt håll med exempel både från styrdokument och lärarpraktik i tre olika klassrum, där uttalade satsningar för särskild begåvning görs , inom International Baccalaureate och spetsutbildning. I samarbete med Högskolan i Gävle har hon forskarcirklar och uppdragsutbildning inom särskild begåvning. Hon är redaktör för och medförfattare i antologin Särskild begåvning i praktik och forskning (2021). Sims representerar även Sverige i det internationella nätverket World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) och är medlem i ECHA, det europeiska nätverket för high ability. Hon är även med i formeringen av ett nordiskt nätverk för forskning inom särskild begåvning tillsammans med forskare från Norge, Danmark, Finland och Island.

Johanna Svahn

Johanna är post doktor i pedagogik med inriktning mot inkludering. Hennes forskning riktar sig främst mot barns identitets- och socialisationsprocesser kopplat till frågor som rör mobbning, konflikter och skolors interventionsarbete.

Mathilda Tassinari Rogalin

Mathilda är doktorand i pedagogik. Hennes intresse riktar sig mot frågor som rör neuropsykiatriska diagnoser i skola och förskola.

Christel Sundqvist

Christel är docent i specialpedagogik och arbetar som universitetslärare vid Åbo Akademi och Nord Universitetet. Hon bedriver forskning om speciallärares yrkesroll i en inkluderande skola med speciellt fokus på den samverkande rollen. Christel är för tillfället involverad i forskningsprojekt som studerar utvecklingen av samundervisning, och samverkan mellan lärare och andra professionella för att stöda elevers lärande välmående.  Hon har också ett speciellt intresse för handledning och konsultation i specialpedagogiska sammanhang.

Mimmi Örberg

Mimmi har en fil.mag. i specialpedagogik och är nu licentiand i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Hennes forskningsintresse rör framförallt frågor om inkludering i förskolan. I sin nuvarande forskning studerar hon hur förutsättningar för inkludering kan skapas i olika förskolemiljöer samt undersöker barns, förskolepersonals och rektorers syn på inkludering.

Senast uppdaterad: 2021-10-19