Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik (PS-gruppen)

PS-gruppen utgör en forskningsmiljö vid institutionen för utbildningsstudier, pedagogik och didaktisk. Miljön har en livaktig internationell publicering och kan räknas som en av de ledande miljöerna i Europa när det gäller forskning om inkludering och specialpedagogers/speciallärares arbete. I övrigt bedrivs forskning inom flera olika områden (se nedan för respektive forskares intresseområden).

Inom pedagogik med inriktning mot specialpedagogik fokuseras framför allt svårigheter som uppstår i pedagogiska sammanhang. Dessa sammanhang utgörs av bildning, utbildning, socialisation och lärande i olika historiska, sociala och kulturella kontexter.  Empiriska fält är hela utbildningssystemet från förskola till högre utbildning och också arbetslivet och informella sammanhang.

Forskningsledare

Claes Nilholm

Medlemmar

Lizbeth EngströmPetra GäreskogAnna JohanssonNina KlangGunilla LindqvistGunnlaugur MagnússonNiklas NorénIngrid OlssonDavid PaulsrudSara PerssonMathilda Tassinari RogalinCaroline Snäckerström SimsJohanna Svahn

Se nedan, forskarnas intresseområden.

Seminarieserie

PS-gruppen driver en seminarie-serie. I seminariet presenteras, diskuteras och analyseras forskning om inkluderande utbildning och specialpedagogik. Specialpedagogikens relationer till områden såsom pedagogik, didaktik, ämnesdidaktik och utbildningssociologi behandlas också inom ramen för seminariet. Speciell tonvikt läggs vid forskningens implikationer för undervisningsväsendet, inte minst för lärares, specialpedagogers och speciallärares arbete. PS användas i brev för ett tillägg, Post Scriptum, som görs efter att själva brevet är skrivet och undertecknat. Oftast innehåller ett sådant PS betydelsefull information som kan förändra innebörden i hela brevet. Vi tycker det är en passande, om än uppfordrande, metafor för vår seminarieverksamhet.

Seminarieschema VT 2020

Onsdagar 10.15-12 (förutom den 26 maj) i rum 14:340, Tupprummet. Alla seminarier från och med 1 april kan följas via Zoom.

8 januari 
Diskussion av artikelmanus – Inclusive education in 2020 – What do we know and what should we do?  – Claes Nilholm (artikelmanus finns tillgängligt) Inventering av pågående och möjliga forskningsansökningar.

22 januari
Lägesbeskrivning av VR-projekt om samarbetslärande – Nina Klang. Fortsatt inventering av pågående och möjliga forskningsansökningar

5 februari
Diskussion om gruppens arbete, gör vi rätt saker på rätt sätt?

19 februari
Arbete med ansökningar – den som vill ha synpunkter skickar ut sin ansökan i god tid

4 mars
Inget seminarium – NERA i Åbo

18 mars
Presentation av pågående forskning

1 april
Petra Gäreskog, slutseminarium för lic. (också högre seminarium) Jurisdiktion och arbetsfördelning - Yrkesgruppers arbete med särskilt stöd i förskolan. Manus kan erhållas från Petra. Kommentator är Kerstin Göransson, Karlstads Universitet.

15 april
Claes presenterar reviderat artikelmanus: Research about Inclusive Education in 2020 – how can we improve our theories in order to change practice? (manus kan erhållas från Claes), Gunnlaugur berättar om planer för sin forskartjänst

29 april
Teoriseminarium – vilka teorier använder vi och varför just dessa? Claes, Gunnlaugur och Nina inleder paneldiskussion, ytterligare personer som vill inleda kan vända sig till Claes

13 maj
Anna Johansson och Sara Persson presenterar sina avhandlingsarbeten

26 maj
OBS! Tisdag 10.15-12, 50 % Caroline Snäckerström Sims. Kommentator är Andreas Bergh, Örebro Universitet.

27 maj
Mimmi Örberg presenterar sin forskningsplan. Diskussion  om möjligheter att använda statistik från Skolverket, Skolinspektionen, SCB och EADSNE. Nina, Gunnlaugur och Claes inleder.

10 juni
Mathilda Tassinari Rogalin, 10 %. Manus kan erhållas från Mathilda.

26 maj
OBS! Tisdag 10.15-12, 50 % Caroline Snäckerström Sims

10 juni
Mathilda Tassinari Rogalin, 10 %

Nätverk

Forskare i gruppen ingår i olika nätverk, bland annat sker samarbete med Högskolan i Agder i Norge och med universitet i Groningen. Nyligen fick Niklas Norén finansiering för ett forskningsnätverk kring elever med kommunikativa funktionsnedsättningar tillsammans med andra svenska forskare och forskare från Finland och England. 

Nätverk för forskning om följeslagares roll i institutionella samtal som inbegriper personer med kommunikativa sårbarheter (FRISK)

Sammanfattning
Vissa personer behöver hjälp när de samtalar med andra. Detta kan bero på olika typer av utmaningar, såväl fysiska som kognitiva. I viss utsträckning kan det hävdas att vissa personer är kommunikativt sårbara eftersom de inte har tillgång till kommunikativa resurser i samma omfattning som de flesta andra, eller att den kommunikativa omgivningen inte anpassas till deras behov. Assistans kan behövas när de möter vårdpersonal, personal i skolan, eller i något annat formellt sammanhang. De kan ta med sig en följeslagare som hjälper dem att förstå vad som sker och att uttrycka sina behov och önskemål. Men ännu är kunskapen om vad följeslagare gör begränsad, och den kunskap som finns är fragmenterad. Den här ansökan rör därför etablerandet av ett nätverk som för samman akademiska forskare i tre europeiska länder som har specialiserat sig på att studera följeslagare och samlar deras kunskaper. Syftet med nätverket är att skapa en mer systematisk förståelse av den befintliga forskningen och även arbeta mot ett större forskningsprojekt där vi ställer frågorna: Vilka praktiker hjälper de deltagande personerna att nå sina mål? Är vissa praktiker desamma i olika grupper (är det, till exempel, samma sak att stödja någon med demenssjukdom som att stödja någon med utvecklingsstörning)? Hur kan vi hjälpa följeslagare, och de personer som de stödjer, att arbeta mer effektivt med läkare, socialarbetare, lärare och andra yrkesverksamma?

Samverkan

Flera forskare i PS-gruppen är engagerade i samverkan i olika former med det omgivande samhället. Till exempel har Gunilla Lindqvist genomfört en forskningscirkel med fokus på inkludering.
Läs mer om forskningscirkeln

Gunnlaugur Magnússon deltar regelbundet i offentliga samtalet på både svenska och isländska om skolpolitik, inkludering, pedagogik och skoldebatten. Läs mer under "Biografi" på Gunnlaugurs sida i Medarbetarportalen.

Claes Nilholms blogg där centrala pedagogiska och specialpedagogiska frågor analyseras och diskuteras utgör också en del av samverkansuppdraget.

Till bloggen

Lizbeth Engström

Lizbeth är lektor i pedagogik med intresseområden sociala praktiker inom vård, omsorg samt inom medicinsk och pedagogisk praxis. Arbetar just nu i projekt tillsammans med SVA om nya kommunikationsmodeller kring hygien och smittskyddspraxis i verksamheter där barn, unga umgås i nära samspel med djur, främst inom 4H-gårdar. Deltar sedan 2014 i ett omfattande inkluderingsprojekt i en kommun.

Petra Gäreskog

Petra är licentiand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hennes intresse riktar sig mot frågor som rör förskolan.

Anna Johansson

Anna har en fil. mag. i specialpedagogik och är nu licentiand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Annas nuvarande forskning handlar om nyanlända elever och specialpedagogik. Hon har också andra forskningsintressen, främst skolans stödstrukturer för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt inkludering och delaktighet för alla elever.

Nina Klang

Nina är lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Nina är intresserad av pedagogiska arbetssätt för att stödja elever med funktionsnedsättningar i deras lärande och kommunikation. Till exempel har Nina studerat målformuleringar i åtgärdsprogram för elever med komplexa kommunikationsbehov och lärarstrategier i klassrumssamtal i grundsärskola.

Gunilla Lindqvist

Gunilla är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hon bedriver forskning i förskola, grundskola och grundsärskola. Gunilla intresserar sig särskilt för yrkesgruppers perspektiv på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, bland annat i relation till inkluderingsbegreppet.

Gunnlaugur Magnússon

Gunnlaugur är lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Han är intresserad av utbildningsreformer, specialpedagogik och inkludering som utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska diskurser. Hans tidigare forskning handlar om fristående skolors organisation av särskilt stöd.

Claes Nilholm

Claes är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik och har ett brett intresse för frågor som rör inkludering och specialpedagogik. Speciellt har han intresserat sig för teoretiska frågor och kartläggningar av synsätt på specialpedagogik.

Niklas Norén

Niklas är lektor i didaktik med inriktning mot svenska och forskar om barns sociala inkludering i vardagliga och pedagogiska verksamheter. Han är särskilt intresserad av kommunikationshjälpmedel för barn med grava motoriska funktionsnedsättningar, samt av samtalsspråkets grammatik.

Ingrid Olsson

Ingrid är lektor i didaktik med inriktning mot förskolan. Ingrids forskning handlar bland annat om lärande i förskola och skola, barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, implementering, samverkan mellan pedagoger och andra grupper, delaktighet, socialt stöd och pedagogiskt ledarskap.

David Paulsrud

David är doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Han är intresserad av frågor som rör utbildningspolicy och skolans professioner.  

Sara Persson

Sara är doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hennes forskning handlar om problematisk skolfrånvaro, skolk och skolvägran.

Caroline Snäckerström Sims

Caroline är doktorand i pedagogik under Claes Nilholms handledarskap. Hennes forskningsfokus är inriktat på undervisning för särskilt begåvade elever. En del av grundfrågorna i hennes forskning handlar om vilka typer av undervisning som fångar upp och utmanar även dessa elever och hur olika internationella undervisningslösningar kan anpassas till det svenska undervisningssystemet och svensk utbildningstradition. Hennes syfte är även att kartlägga delar av den undervisning som redan pågår i Sverige inriktad mot den aktuella elevgruppen. 

Johanna Svahn

Johanna är post doktor i pedagogik med inriktning mot inkludering. Hennes forskning riktar sig främst mot barns identitets- och socialisationsprocesser kopplat till frågor som rör mobbning, konflikter och skolors interventionsarbete.

Mathilda Tassinari Rogalin

Mathilda är doktorand i pedagogik. Hennes intresse riktar sig mot frågor som rör neuropsykiatriska diagnoser i skola och förskola.