Research on Educational Leadership

Välkommen till våra seminarier

Educational Leadership

Kärnan i forskningsmiljön Educational Leadership utgörs av studier av utbildning, lärande, och ledarskap och i de sammanhang där dessa begrepp kan appliceras. Det innebär att studieobjekten finns i såväl förskola och skola som i andra delar av samhället.

Ledarskap utgör delar av politik, policy och governance. Det kommer till uttryck i olika institutionella, organisatoriska eller informella sammanhang. Forskningsmiljön kommer att intressera sig för hur ledarskap formuleras, transformeras och tolkas i olika sammanhang.

Forskningsgruppen intresserar sig för utbildning, lärande och ledarskap är inte enbart inriktat mot kunskaper och förmågor utan fokus riktas också mot normer och värden. Här utgör begrepp som hållbar utveckling, demokrati, likvärdighet, rättssäkerhet och medmänsklighet viktiga utgångspunkter. De situationer där utbildning, ledarskap och lärande är i fokus kan ofta studeras ur flera vetenskapliga perspektiv; såväl inter- som transdisciplinära.

Med ambitionen att bidra med kunskap om relationen mellan utbildning, ledarskap och lärande arbetar forskningsmiljön med transdisciplinära angreppssätt där olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter möts. Det som förenar forskningsmiljön är ett intresse för ledarskapets praktik samt de villkor som möjliggör och begränsar ledarskapet.

Forskningsmiljön Educational Leadership har sitt ursprung i STEP-gruppen (Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy). STEP startades av professor Ulf P. Lundgren år 2000. Forskningen inriktades mot socialisation och bildning med särskilt fokus mot organisering, urval och legitimering av kunskap i utbildningsinstitutioner. 

Vetenskaplig ledare

Elisabet Nihfors

Kontakt

Katina ThelinDaniel Nordholm,

Medverkande

Katina Thelin, Elisabet Nihfors, Daniel NordholmAnders Arnqvist, Neil Powell, Åsa Liljekvist, Tina Bröms, Monica NorbergElisabet Edqvist 

FORSKNINGSMILJÖNS KOPPLING TILL UTBILDNING

Flera medlemmar i gruppen undervisar i pedagogikämnet på grund- och avancerad nivå (master- och forskarutbildning), inom fristående kurser och på personalvetar- och beteendevetarprogrammen.

Flera av medlemmarna inom Educational Leadership undervisar också inom grundutbildningen på lärar- och förskollärarprogrammen, rektorsutbildningen samt för utbytesstudenter.

Educational Leadership medverkar också i universitetskurser för lärare och pedagogiska ledare.

Forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt inom miljön Educational Leadership rör styrning och ledning av verksamheter, ledarskap i olika skolformer samt studier av ledares professionsutbildning. De olika projekten ryms inom följande teman:

  • Styrning, ledning och organisering
  • Ledarskapets praktiker och utmaningar
  • Ledarskap och identitet
  • Ledarskap i glesbygd/förort
  • Ledarskap i rörelse och mobilitet
  • Professionshandledning av skolledare

REL seminarieschema HT 2020

Hålls av forskningsgruppen Educational Leadership 
Öppet för deltagande
Måndagar ojämna veckor 13.00-15.30

OBS! 
På grund av Covid-19 utbrottet ber vi att få återkomma med mer information om höstens träffar och hur de kommer att genomföras." 

7 september

Charlotte Baltzer presenterar sin avhandling (disp 25/9). Ingång och utgång - några reflektioner inför disputationen kring forskningsfält, studie och resultat av avhandlingen Lärarlegitimation som facklig professionsstrategi - En analys av den svenska legitimationsreformen som argument för lärares (re)professionalisering
Åsa Liljekvist presentrerar sitt pågående arbete. 

21 september

Teori och empiri – diskussion utifrån en gemensamt läst artikel och egna arbeten (Daniel m fl). Annika Engström, Jönköpings universitet medverkar i seminariet.
Rapport från Nationella forskarnätverket (den 21 september).
Presentation av Skolledarakademin (Katina och Lars O)

5 oktober

Kristina Malmberg och Torbjörn Hortlund presenterar resultat från LeLeNet https://lelenet.net/
Katina Thelin, Uppsala universitet och Sandra Lund , Mittuniversitetet, presenterar sitt pågående arbete med relevans för rektorers rörlighet och ledarskap i lands- och glesbygd.
Ansökningar (VR, Forte etc)

19 oktober

Inka Bormann, gästforskare från Berlin: Trust as a means and an end.
Skolchefsinstitutet (Lene Foss och Joakim Krantz)

2 november

Efter Köpenhamn – Springerboken och Journalen Research Educational Administration & Leadership (REAL) (Elisabet, Katina och Tina)
Miun presenterar sin forskningsmiljö och pågående arbete.
Ansökningar (VR, Forte etc)

16 november

Malin Kronqvist Hård presenterar sitt pågående avhandlingsarbete: Co-operation – a solution to wicked problems or window dressing?
Håkan Eilard, Karlstads universitet,  presenterar sitt pågående avhandlingsarbete. 

30 november

Tina Bröms, Uppsala universitet presentrar sin avhandling inför 50%
Lena Wiman och Elisabet Edqvist presenterar sitt bidrag i antologin om professionshandledning

14 december

Granada inför våren 2021
Ansökningar (VR, Forte etc)
Planering inför våren

Upplägg:

Seminarium: presentation eller gemensam text (kl. 13.15-14.30, alternativt 13.15-15.15)
Workshop: skrivande, analys eller annat (kl. 14.40-15.30)