Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO)

Givet den högre utbildningens enorma expansion under det senaste halvseklet och dess ökade strategiska betydelse för samhället i stort är det både förvånande och anmärkningsvärt att så lite forskning ägnas åt området i Sverige. Uppsala universitet utgör dock ett undantag. I dagsläget bedrivs omfattande forskning om den högre utbildningens organisation inom företagsekonomin, om dess sociala struktur inom utbildningssociologin, om universitetet som idé inom filosofi och idé-och lärdomshistoria, om högskolesektorns styrning inom statsvetenskap och så vidare. Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO) är ett mångvetenskapligt forskningsnätverk vid Uppsala universitet som ämnar förstärka denna mångfacetterade forskning ytterligare genom en serie initiativ innefattande en gemensam seminarieserie, doktorandinternat samt forskningsworkshopar. Genom en mer frekvent samverkan mellan de ingående miljöerna är ambitionen att Uppsala universitet ska bli en central internationell nod för forskning om högre utbildning.

Nyheter

Ta inte ifrån oss makten över tanken
Shirin Ahlbäck Öberg, Mats Hyvönen, Thomas Karlsohn, m.fl.

"Kan det vara så att även länder som är befriade från ett uttalat auktoritärt politiskt ledarskap trots detta, medvetet eller omedvetet, gynnar ledningsregimer som tar ifrån professionerna makt och ansvar? Finns det ett släktskap med auktoritära regimers nedmonterande av professionernas makt och ansvar och den styrningsregim som tillämpas inom svensk offentlig sektor?"

Läs artikeln här.


Upsala Nya Tidning, måndag13 oktober 2019.

12 November, 14.00–15.30

Seminarium: Universitetets integritet

Seminarium med professor Gudmund Hernes, ordförande i Uppsala universitets konsistorium, om universitetets integritet.

14.00
Välkomna

14.15–14.45
Gudmund Hernes: Universitetet som samhällsinstitution och dess största utmaningar i vår samtid

14.45–15.00
Kommentator 1

15.00–15.30
Diskussion

Lokal: K312 Ekonomikum.


Anordnas av HERO i samarbetet med Företagsekonomiska institutionen.

19–20 Oktober 2020

Konferens: "Universities under Siege?"

“The crisis of the university” is a familiar topos in contemporary discussions about higher education. It is said that the University is facing untold threats from, inter alia, the anti-intellectualism of populist politicians and authoritarian regimes, the commodification of knowledge resulting from neo-liberal ideas about utility and international competition, the politicization of teaching and learning arising out of identity movements, the fragmenting of the university in response to stakeholder demands, and so forth.

This conference poses the question: Is this really the case? And, if so, what exactly is being threatened?

The aim of the meeting is to take a serious look at what is ultimately at stake, among other things, by examining the roots of these developments in terms of our conceptions of what is useful knowledge, why it is desirable and what is required to establish, maintain and develop it through our institutions of higher education.

You are invited to submit an abstract outlining in brief your analysis of the central problems confronting the university today. Examples of topics that may be relevant include the casualization of faculty, the rising costs of higher education, limitations on academic freedom, internationalization, digitalization, and student employability. We welcome contributions from all disciplines.

För mer information, se konferensens hemsida.


Anordnas av HERO i samarbete med The Philosophy and Theory of Higher Education Society (PaTHES) och Centre for Integrated Research on Culture and Society.