Institutionens Verksamhetsplan 2021

I denna verksamhetsplan, som fastställts av EDUs institutionsstyrelse, redovisas de prioriterade målsättningarna för år 2021. Planen är upplagd efter åtta huvudområden: Ekonomiska förutsättningar, Grund- och uppdragsutbildning, Forskning och forskarutbildning, Stödverksamhet, Organisation och styrning, Kompetensutveckling och rekrytering, Studentmedverkan, Arbetsmiljö och lika villkor. 

Läs verksamhetsplanen

Institutionens verksamhetsberättelse 2020

I denna verksamhetsberättelse redovisas övergripande hur EDU har uppfyllt de prioriterade målsättningarna från 2020 års verksamhetsplan. Redovisningen sker utifrån följande huvudområden: Stödverksamhet (ekonomi och administration), Grund- och uppdragsutbildning, Forskning och forskarutbildning, Kompetens­försörjning och rekrytering, Samverkan med studentorganisationerna, Arbetsmiljö och lika villkor samt Extern samverkan.

Läs verksamhetsberättelsen

Institutionens handlingsplan för arbetsmiljöarbete 2021

​En handlingsplan för arbetsmiljöarbete ska enlig arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160, 2a §, 4 §) upprättas årligen vid institutionen. 

Läs handlingsplanen

Informations- och kommunikationspolicy

Alla medarbetare vid EDU ansvarar för att bidra till en god kommunikation och förväntas hålla sig informerade om det som förmedlas via institutionens olika kommunikationskanaler. Dena policy är tankt att vara ett stöd för detta.

EDU Informations- och kommunikationspolicy

Rättssäker examination vid EDU

Detta är ett stöd för de som berörs av examinationer (lärare, administratörer och studenter) vid EDU. Syftet med denna skrift är att bättre förstå hur gällande lagar och riktlinjer ska tillämpas så att examination utförs så rättssäkert som möjligt vid institutionen. För studenter finns den i Studentportalen (på institutionsnivå).

Rättssäker examination vid EDU

Kursledares Ansvar

Kursledaruppdraget är ett från studierektor delegerat ansvar. Det innebär att kursledaren i samråd med studierektor ska arbeta för att resurser används på ett ansvarsfullt sätt, att kvaliteten i undervisning och examinationer upprätthålls och att institutionen utövar myndighetsansvar enligt gällande lagar, förordningar och riktlinjer. Studierektor ansvarar för att introducera nya kursledare i kursledaruppdraget.

Kursledares ansvar

Senast uppdaterad: 2021-04-20