Styrelseval - Inkomna nomineringar och valförfarande

2017-10-15

Nomineringstiden inför styrelsevalet löpte ut den 13 oktober.

Nomineringar har inkommit enligt följande:

Valkorporation Lärare 
Emil Bertilsson
Danielle van der Burgt
Martin Karlberg
Ida Lidegran
Lars Madej
Niklas Norén
Carina Skeri
Stellan Sundh

Valkorporation TA 
Kerstin Carlfors Wedholm
Moses Högback
Johanna Nordling
Karin Wiil

Valförfarande
Val förättas i sal 12:130 den 23 oktober kl. 12.15 – 13.00.
Offentlig rösträkning genomförs i samma lokal efter 13.00.
Röstningsprotokoll anslås digitalt senast den 24 oktober.
Förtryckta röstsedlar finns tillhanda i vallokalen.
För lärarnas valkorporation får högst fyra (4) namn väljas (markeras).
För TA-personalens valkorporation får ett (1) namn väljas (markeras).
Möjliga val/markeringar baserars på antal ordinarie styrelseplatser inom respektive korporation. Om fler namn markeras eller om andra namn sätts upp blir röstsedeln ogiltig.


Förtidsröstning
Under vecka 42 - tisdag, onsdag, torsdag 17-19/10 kl. 10-14 - ges möjlighet att förtidsrösta. Förtidsrösten lämnas in vid EDU Studenttorg (korridor 14:1). Vid torget, som är bemannat, finns förtryckta röstsedlar samt valinstruktioner. 

Poströstning
Poströstning är tillåtet. Röstningen ska genomföras på giltiga röstsedlar som laddas ner här:

Röstsedel Lärare
Röstsedel TA

Inga andra formulär får användas.  Läs instruktionen under rubriken "Valförfarande" ovan innan röstsedeln fylls i. Den ifyllda röstsedeln läggs i omärkt kuvert för att garantera anonymitet. Det omärkta kuvertet läggs i ny försändelse som dels märks med adress: EDU, Uppsala universitet, att: Valnämnden, Box 2136, 750 02 Uppsala, dels med namn på den som röstat (avsändare). Om försändelsen inte är märkt med avsändare kommer röstsedeln vara ogiltig. Poströsten ska vara valnämnden tillhanda senast kl. 12.00 den 23 oktober.

Förtids-  - och poströster kommer räknas i samband med den ordinarie valförättningen den 23 oktober.

Valnämnden

Institutionsnytt