Utbildningshistoriska seminariet

Christoffer Åhlman presenterar ett kapitel om läskunnighet ur sin kommande avhandling om kvinnors läs- och skrivkunnighet under tidigmodern tid.

Underlag erhålls genom mejl till Christoffer Åhlman