Konsten att undervisa ryttare - en studie om ridlärares pedagogiska praktik

Den här avhandlingen handlar om konsten att undervisa ryttare, dels med avseende på hur ridlärare tänker kring sin undervisning, dels hur de gör när de undervisar. Det övergripande syftet med avhandlingen var att bidra med kunskap om hur ridlektioner är organiserade. Både förutsättningar för ridundervisningens organisering som en verksamhet och hur ridundervisning organiseras ur ett interaktionellt perspektiv studeras. Med utgångspunkt i verksamhetsteori har intervjuer med och observationer av tio ridlärare analyserats avseende ridlärarnas förståelse och genomförande av ridundervisning. Ridlärares och elevers interaktion under ridlektioner undersöktes med hjälp av etnometodologi och samtalsanalys. De analyserna baserades på videoinspelningar av 50 ridlektioner.

Resultaten visar att ridlektioner kan förstås som verksamhetssystem där undervisningens fokus ständigt förändras; från häst till elev till ett o-fokus. Traditioner och säkerhetsföreskrifter visar sig utgöra motsättningar som kan hindra lärarna från att utveckla sin undervisning. Lärarna uttrycker en önskan om att använda mer elevaktiverande undervisningsmetoder och säger sig vilja kommunicera med eleverna om ryttarkänsla. Vidare visar resultaten hur ridläraren och de individuella eleverna, i den mobila miljön som ridlektioner utgör, möjliggör instruktions-sekvenser genom att tillsammans skapa så kallade instruktionsutrymmen. Ett annat resultat belyser deltagarnas samarbete för att göra ryttarkänsla möjlig att instruera. Läraren modellerar fram ryttarkänsla genom så kallade onlineinstruktioner, d.v.s. instruktioner som produceras under elevernas aktiva ridning. Dessa instruktioner skiftar fokus mellan elevernas sits och inverkan, hästens rörelser och agerande samt elevens förkroppsligade känsla. Dessutom visar lärarna sig använda visuella, verbala och förkroppsligade resurser i arbetet med att tolka ryttarkänsla för eleven. Sammanfattningsvis belyser studierna den komplexa konsten att undervisa i en praktisk och förkroppsligad kunskap som ridning.

Avhandling utan artiklar: Se publikationsdatabasen DiVA.
Konsten att undervisa ryttare - en studie om ridlärares pedagogiska praktik

Avhandling med artiklar: Mejla Susanne. susanne.lundesjo-kvart@slu.se