Senaste avhandlingar

 • Hofverberg, Hanna

  Crafting Sustainable Development: Studies of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education

  Open access
 • Pihl, Niklas

  Att erbjuda och realisera syften: En didaktisk modellering av undervisning om ett socio-vetenskapligt dilemma i naturkunskap

  Open access
 • Novak, Judit

  Juridification of Educational Spheres: The Case of Swedish School Inspection

  Open access
 • Gejard, Gabriella

  Matematiserande i förskolan: Geometri i multimodal interaktion

  Open access
 • Dalberg, Tobias

  Mot lärdomens topp: Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft

  Open access
 • Larsson, Germund

  Förbrytelser och förvisningar: Bestraffningssystemet i de svenska läroverken 1905–1961

  Open access
 • Ekelund, Alexander

  Kampen om vetenskapen: Politisk och vetenskaplig formering under den svenska vänsterradikaliseringens era

  Open access
 • Sharif, Hassan

  ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt”: Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

  Open access
 • Levander, Sara

  Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare: Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

  Open access
 • Lundmark, Sofia

  Designing for Online Youth Counselling: Empowerment through Design and Participation

  Open access
 • Bergvall, Ida

  Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik: – en studie om ämnesspråk i TIMSS

  Open access
 • Kontio, Janne

  Auto Mechanics in English: Language Use and Classroom Identity Work

  Open access
 • Håkansson, Michael

  Politisk tendens, politiskt ögonblick och kreativitet: Studier av miljö- och hållbarhetsundervisning

  Open access
 • Bernhardsson, Peter

  I privat och offentligt: Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880

  Open access
 • Ståhl, Marie

  Kemiämnets normer och värden: Diskursanalytiska studier av nationella prov i kemi och tillhörande elevtexter

  Open access
 • Michaëlsson, Madeleine

  Privata bidrag till folkskolan: Järnbruken och det svenska folkskoleväsendet 1850–1930

  Open access
 • Persson, Tomas

  De naturvetenskapliga ämnesspråken: De naturvetenskapliga uppgifterna i och elevers resultat från TIMSS 2011 år 8

  Open access
 • Lindqvist Bergander, Anna

  Att göra literacy online och offline: Digitala medier i barns kamratkulturer

  Open access
 • Petersen, Petra

  Appar och agency: Barns interaktion med pekplattor i förskolan

  Open access
 • Forsberg, Håkan

  Kampen om eleverna: Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987–2011

  Open access
 • Melldahl, Andreas

  Utbildningens värde: Fördelning, avkastning och social reproduktion under 1900-talet

  Open access
 • I samspel med surfplattor

  Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan Walldén Hillström, Kristina

  Open access
 • Backman Prytz, Sara

  Borgerlighetens döttrar och söner: Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880−1930

  Open access
 • Torbjörnsson, Tomas

  Solidaritet och utbildning för hållbar utveckling: En studie av förväntningar på och förutsättningar för miljömoraliskt lärande i den svenska gymnasieskolan

  Open access
 • Bengtsson, Stefan L.

  Beyond Education and Society: On the Political Life of Education for Sustainable Development

  Open access
 • Gunvik-Grönbladh, Ingegerd

  Att bli bemött och att bemöta: En studie om meritering i tillsättning av lektorat vid Uppsala universitet

  Open access
 • Rudsberg, Karin

  Elevers lärande i argumentativa diskussioner om hållbar utveckling

  Open access
 • Andersson, Joacim

  Kroppsliggörande, erfarenhet och pedagogiska processer: en undersökning av lärande av kroppstekniker

  Open access
 • Svärd, Ola

  Examensarbetet – en kvalitetsindikator inom högre utbildning?: exemplet högskoleingenjörsutbildning

  Open access
 • Risberg, Jonas

  Kunskap i interaktion på en nyhetsredaktion: Om kollegiala möten i den redaktionella vardagen

  Open access
 • Bertilsson, Emil

  Skollärare: Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2009

  Open access
 • Hedefalk, Maria

  Förskola för hållbar utveckling: Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling

  Open access
 • Hansson, Petra

  Text, Place and Mobility: Investigations of Outdoor Education, Ecocriticism and Environmental Meaning Making

  Open access
 • Gejard, Gabriella

  "Jag kan göra matte å minus å plus": Förskolebarns och pedagogers deltagande i matematiska aktiviteter

  Open access
 • Norlin, Per

  Bilderboksstunden i förskolan: Småflodhästarna och Kenta möter Piraten och Spenaten

  Open access
 • Grunditz, Sofia

  Små barns sociala liv på vilan: Om deltagande och ordningsskapande i förskolan

  Open access
 • Hallsén, Stina

  Lärarutbildning i skolans tjänst?: En policyanalys av statliga argument för förändring

  Open access
 • Granberg, Magnus

  Kognitivt stöd för lärande i arbetet: En teoretisk modell baserad på en fallstudie av ett svenskt militärt utlandsförband i Kosovo

  Open access
 • Halskov, Gerd Anne

  Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark: Reformforsøg, rekrutteringsmønstre og habituelle orienteringer

  Open access
 • Lundesjö-Kvart, Susanne

  Ridlärares pedagogiska praktik: En verksamhetsteoretisk studie

  Open access
 • Barns deltagande och delaktighet

  Projektarbete i en förskola med inspiration från Reggio Emilia Hamerslag, Anette

  Open access
 • Sandberg, Gunilla

  På väg in i skolan: Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande

  Open access
 • Svahn, Johanna

  The Everyday Practice of School Bullying: Children's participation in peer group activities and school-based anti-bullying initiatives

  Open access
 • Engström, Lizbeth

  Kliniken flyttar hem: Sjuksköterskans institutionella praktik inom specialiserad palliativ hemsjukvård

  Open access
 • Velasquez, Adriana

  AD/HD i skolans praktik: En studie om normativitet och motstånd i en särskild undervisningsgrupp

  Open access
 • Karlberg, Martin

  Skol-Komet: Tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat ledarskap i klassrummet

  Open access
 • Grannäs, Jan

  Framtidens demokratiska medborgare: Om ungdomar, medborgarskap och demokratifostran i svensk skola

 • Brantefors, Lotta

  Kulturell fostran: En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola och utbildning

  Open access
 • Jonsson, Olof Gustaf

  Bilden och texten: En studie av ljusets och seendets pedagogik

 • Persson, Ing-Marie

  Krislärande – konfliktfylld anpassning: Pedagogik för samverkan inför samhällskriser

  Open access