Senaste studentuppsatser

 • Ågen, Amanda

  Normal och onormal

  2020.

  Open access
 • Carlsson, Emma; Landin, Victor

  ”Det är framtiden, och vi måste hänga på”: En kvalitativ och kvantitativ studie av pedagogers inställning till digitala verktyg i förskolan, med fokus på barns aktivitetsnivå.

  2020.

  Open access
 • Isola, Eric; Löfgren, Maria

  Ledarskap under samling och måltid: En intervjustudie hur pedagoger beskriver sitt ledarskapsarbete kring måltids- och samlingssituationer

  2020.

  Open access
 • Lindstedt, Hedvig; Magsomboon, Pearrie

  Kan miljöns utformning och pedagogens förhållningssätt påverka barns fantasiutveckling? - En kvalitativ studie om pedagogers uppfattning om sin roll i barnets fantasiutveckling och vilken påverkan pedagogerna anser att förskolemiljön har

  2020.

  Open access
 • Heldesjö, Sofia; Thyr, Fanny

  Bildstöd inom kommunikationen: En studie om hur bildstöd kan främja barns kommunikation och stimulerar barns språkutveckling

  2020.

 • Chafik, Natasha; Özdeveci, Rojda

  Måltiden-mer än bara mat?: En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt under måltidssituation i förskolan

  2020.

 • Bedros, Marina; Sami Salar, Ameen

  Pedagogens förhållningssätt och genusarbete på förskolan: -       En intervjustudie som undersöker pedagogens förhållningssätt till barnen under leken utifrån genusperspektivet

  2020.

  Open access
 • Loock, Emelie; Öjdahl, Ulrika

  "Matematik är inte bara att rabbla och räkna liksom": Intervjustudie om förskollärares uppfattningar om matematik i förskolan.

  2020.

  Open access
 • Råberg, Maria; Åkerlund, Hanna

  Den fria leken, det ska barnen bara klara av: en studie om förskollärares arbete med språkstörning i förskolan

  2020.

  Open access
 • Ramsell, Camilla; Rosenblom, Christel

  "Idag har vi bara lekt": En intervjustudie av förskollärarens uppfattning av barns fria lek i förskolan

  2020.

  Open access
 • Cajander, Hanna; Wåhlstedt, Elin

  Gården räcker till himlen: En fenomenografisk ansats om pedagogers uppfattningar kring undervisning utomhus.

  2020.

 • Abuhassira, Svitlana; Mihoh, Nur

  " Mamma pratar ett språk, pappa pratar ett språk...och så har vi svenska här ": En kvalitativ studie om hur förskolepedagoger arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling.

  2020.

  Open access
 • Nordström, Rakel; Persson, Sara

  Pojke eller flicka, spelar det någon roll i förskolan?: Kvalitativ intervjustudie där förskollärare och barnskötare redogör för sitt normkreativa arbete i förskolan.

  2020.

  Open access
 • Frisk, Karin; Schönberg, Marie

  Wow, var det sånt här stort fokus på genus!: En kvalitativ intervjustudie av förskollärares uppfattningar om genus- och jämställdhetsarbete i förskolan

  2020.

  Open access
 • Sarah, Sundström; Malin, Talay

  ”Nej jag sitter inte och har lektioner, som de har i skolan”: En intervjustudie om förskollärares uppfattningar om matematikundervisning i förskolan

  2020.

  Open access
 • Berger, Robert; Lindberg, Elisa

  Too cool for school: En kvalitativ forskningsstudie om machokultur i skolan

  2020.

 • Cox, Amanda; Omer, Ahlam

  Barn med diagnosen autism i förskolan: - En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare och specialpedagoger arbetar med barn med diagnosen autism i förskolan

  2020.

  Open access
 • Sundman Lindström, Susanne; Andersson, Annelie

  Fatta - vilken skillnad!: En kvalitativ intervjustudie gällande språkfrämjande undervisning för de yngsta barnen ur ett sociokulturellt perspektiv.

  2020.

 • Ahlberg, Lisa; Baban, Stefani

  "En bild för dig och mig": - En kvalitativ intervjustudie om förskollärare och barnskötares syn på bildstöd som inkluderande verktyg

  2020.

  Open access
 • Andersson, Josefina; Matilda, Folkelid

  "jag vill också vara med och skapa miljön": en fenomenografisk studie om barns delaktighet i den pedagogiska inomhusmiljön

  2020.

  Open access
 • Aykut, Rojda; Demir, Leyla

  En magisk framtid, eller inte?: En kvalitativ intervjustudie om pedagogernas kompetenser och barns inflytande i digitaliseringen på förskolan

  2020.

  Open access
 • Ben Abderrahmen, Hanan; Rubaie, Ashwaq

  Stress i förskolan: En studie om hur stress kan påverka barn och förskollärare i förskolan

  2020.

  Open access
 • Mihoh, Nur; Abuhassira, Svitlana

  " Mamma pratar ett språk, pappa pratar ett språk... och så har vi svenska här ": En kvalitativ studie om hur förskolepedagoger arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling.

  2020.

  Open access
 • Samsonyan, Meri; Qatanani, Sona

  Mottagandet av nyanlända elever: En intervjustudie om mottagande och inkludering ur lärare och rektorperspektiv.

  2020.

  Open access
 • Akatakpo, Blessing; Wahlund, Charlotte

  Vad menas med normkritik då?: En kvalitativ studie om pedagogers arbete med normkritisk pedagogik i förskolan.

  2020.

  Open access
 • Bjurlerstam, Therése; Bägerfeldt, Frida

  En nyexaminerad lågstadielärares första tid som ledare i klassrummet

  2020.

  Open access
 • Carlsson, Johanna; Lindström, Malin

  Utmaningen är koncentration och motivation: Pedagogers erfarenhet och upplevelser av läs- och skrivutvecklande undervisning av elever som har ADHD eller liknande symtom

  2020.

  Open access
 • Eklund, Isabelle; Eklund, Rebecca

  Attityd i text: En studie om elevers förmåga att uttryckakänslor och värderingar i årskurs 3

  2020.

  Open access
 • Ivarsson, Anette

  Digital teknik och game based learning samt gamification i de yngre åldrarna: En intervjustudie

  2020.

  Open access
 • Mert, Melike; Houssami, Laila

  Att bemöta elever med ADHD.: En kvalitativ intervjustudie om lågstadielärares erfarenheter

  2020.

 • Erlandsson, Galina; Zemite, Eva

  Musik och dans - ett lustfyllt avbrott och lärandeobjekt: En kvalitativ intervjustudie om musik och dans i förskolan

  2020.

  Open access
 • Zilén, Jesper

  Nationella minoriteter i samtidens läromedel: en narrativanalys av läromedel riktade mot årskurs 4–6 i historia.

  2020.

  Open access
 • Salih, Befrin; Rahman, Asiqur

  En kvalitativ studie om stress i årskurs 1 och 3

  2020.

  Open access
 • Älvebratt, Linn; Johansson, Nadja

  Pojkars och flickors skolprestationer inom berättande texter: En granskning av bedömningarna från nationella provet delprov F

  2020.

  Open access
 • Andersson, Annika

  En komparativ studie om upplevd autonomi hos rektorer i Norge och Sverige

  2020.

  Open access
 • Hansen, Amanda; Nyroos, Mikaela

  Språk, kommunikation och lärande: En intervjustudie om hur förskollärare skapar förutsättningar för barns utveckling av språk och kommunikation i Montessori- respektive Reggio Emilia-inspirerad pedagogik

  2020.

  Open access
 • Silva, Manuel

  Genus och Slöjd

  2020.

 • Ekenhill, Maria

  Att göra läsningen angelägen: Didaktiska möjligheter och hinder i arbetet med att väcka elevers intresse för läsning

  2020.

  Open access
 • Eriksson, Emilia

  ”Jag läser upp min gymnasieexamen för att kunna studera vidare”: En kvalitativ studie om utbildningsstrategier hos intagna vid en klass 2-anstalt i Sverige

  2020.

  Open access
 • Olofsson, Anna; Sillanpää, Mikaela

  Läsande och skrivande i förskoleklassen: En kvalitativ analys med fenomenografiskt perspektiv

  2020.

  Open access
 • Jakobsson, Linn; Lotz Lee, Alexandra

  Inkludering av flerspråkiga elever i ett tvålärarsystem: En kvalitativ fallstudie i ett tvålärarsystem

  2020.

  Open access
 • Lehrberg, Sofia; Sköld, Hanna

  Går det framåt?: En multimodal textanalys av läromedelsserien Språkis

  2020.

  Open access
 • Åhlén, Linnéa; Friberg, Alice

  Deltidsjobb - Frivilligt eller krav?: En kvalitativ undersökning om upplevda informella krav relaterade till yrkesrelaterat deltidsarbete hos studenter

  2020.

 • Jonsson, Caroline; Mogård, Rebecka

  Kooperativt lärande för elever med ADHD: En studie om lärares syn på hur kooperativt lärande fungerar för elever med ADHD i lågstadiet

  2020.

  Open access
 • Palm Bexbom, Natalie; Nilsson, Ida

  En inkluderande skola: Lärares syn och arbetssätt för att inkludera elever i behov av särskilt stöd

  2020.

  Open access
 • Kilponen, Rebecca

  Algebra i matematikläromedel: En jämförande studie mellan svenska och finska läromedel med fokus på tidig algebra

  2020.

  Open access
 • Koss, Amanda; Eriksson, Sophie

  Kollegial handledning på 1177 Vårdguiden: Om att ha dubbla roller i en medarbetardriven organisationsutveckling

  2020.

  Open access
 • Vartiainen, Frida; Jakobsson, Elin

  Visar elever mer språklig kompetens än vad som bedöms?: En mixed methods-studie av 112 berättande elevtexter från det nationella provet i svenska för årskurs 3

  2020.

  Open access
 • Forssbeck, Mikael; Lindahl, Camilla

  I vilken riktning rör vi oss?: En studie av vilket svenskämne som framträder i Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

  2020.

  Open access
 • Birck, Johanna; Englund, Ebba

  Genus i läromedel: En kritisk diskursanalys om hurgenus skildras i ett urval NO-läromedel för lågstadiet (Fk-3)

  2020.

  Open access