Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet

Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet fortsätter att utbilda skolledare inom Rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplanstyrda verksamheter.

Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet genomförs i ett nära samarbete mellan Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningstider och Juridiska institutionen. Vår devis, ”tre kurser – ett program", synliggör vår strävan att programmets tre kurser kännetecknas som en sammanhållen helhet. Det första året i Rektorsprogrammet genomförs huvudsakligen av Juridiska institutionen medan år två och tre genomförs av rektorsutbildarna på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Vår övergripande vision med Rektorsprogrammet på Uppsala universitet är att stärka och utveckla rektorers ledarskap för barns och elevers kunskapsutveckling, bildning och en likvärdig utbildning. Programmets tre kurser bidrar på olika sätt till utvecklingen av rektors ledarskap. Utifrån vår vision beaktar utbildningen olika dimensioner av rektorers identitet, vilka tillsammans utgör en god grund för ett ledarskap i en tid då stora och viktiga utmaningar föreligger. Med stöd i forskning och praktisk erfarenhet bygger en sådan identitet på tre olika delar eller dimensioner, vilka återkommer under programmets tre år:

  • En professionell dimension, som till exempel handlar om att ge rektorer kunskaper om skoljuridik, resursanvändning och organisation samt teorier, begrepp och modeller för att granska kvalitetsarbete, kommunikationsmönster och utvecklingsarbete.
  • En lokal eller situerad dimension, där rektorers identitet också kopplas till faktorer i den lokala kontexten och/eller praktiken som den lokala styrkedjan, rådande skolkultur, lokala förutsättningar, förväntningar från personal och från kollegor, synen på utbildning i lokalsamhället.
  • En personlig dimension, där exempelvis rektorers personliga drivkrafter, värderingar, professionella omdöme, mod och intresse för förskolan eller skolan inryms.

Ett reviderat rektorsprogram startar hösten 2021. Rektorsprogrammet omfattar som tidigare tre års studier innehållande tre delkurser om vardera 10hp. Delkurserna är: Skoljuridik och myndighetsutövning, Styrning, organisering och kvalitet samt Skolledarskap(pedagogisk ledning).
Utöver de tre delkurserna ingår sedan hösten 2016, Professionshandledning som en del i Rektorsprogrammet. Vid Uppsala universitet ges denna handling under år två och tre. ​

Senast uppdaterad: 2021-07-07