Frågor och svar

Vem får gå rektorsprogrammet?

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning. Det innebär att du måste vara skolledare d.v.s. ha anställning som rektor eller biträdande rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet för att få gå rektorsprogrammet.

Obligatoriet

Utbildningen är sedan 15 mars 2010 obligatorisk för nyanställda rektorer som inte gått en äldre statlig befattningsutbildning. Rektorsprogrammet ska påbörjas inom ett år efter tillträdandet och ska avslutas inom fyra år.

Hur anmäler jag mig?

Om du är intresserad av att gå rektorsprogrammet kontaktar du din skolhuvudman. Denne gör sedan anmälan på Skolverkets hemsida.

Hur anmäler jag som skolhuvudman mina skolledare till rektorsprogrammet?

Det är du som skolhuvudman som gör en prioritering bland dina skolledare och beslutar om vilka som ska anmälas till rektorsprogrammet. Anmälan gör du via vår:

Länk till anmälan

eller via skolverkets hemsida www.skolverket.se/rektorsprogrammet.Du får en bekräftelse på anmälan från systemet direkt efter det att anmälan gjorts, jämte en uppmaning att se till så att mejladresser och personnummer stämmer. 

När får jag som deltagare besked?

Antagningsbesked kommer du att få från den högskola du blir antagen av, ungefär 6 veckor efter anmälningsperiodens slut.

När görs anmälan till Rektorsprogrammet?

Anmälan görs på Skolverkets hemsida varje termin för kursstart påföljande termin. För aktuell anmälningsinformation se vidare under Ansökan och antagning.

Vad innehåller utbildningen och vilken omfattning har den?

Utbildningen innehåller tre kunskapsområden.
- Skoljuridik och myndighetsutövning
- Styrning, organisering och kvalitet
- Skolledarskap.
Sedan hösten 2015 erbjuds även Professionshandledning, som en del i utbildningen.
Utbildningen är fullgjord efter tre år då deltagaren uppnått kursfordringar om 30 högskolepoäng fördelade med 10 högskolepoäng vardera inom de tre delarna.

Vilken ersättning får jag som skolledare och vem bekostar utbildningen?

Som skolledare genomför du utbildningen som en integrerad del av ditt arbete och den beräknas ta ca 20% i anspråk av en heltid under tre år. Staten står för själva utbildningskostnaderna medan huvudmannen står för lön under utbildningstiden, resor till internat- och seminariedagar, kostnader för internat och kurslitteratur.

Vid vilka lärosäten finns utbildningen?

Enligt regeringsuppdraget ska Skolverket (Myndigheten för skolutveckling) ge de lärosäten som kan erbjuda kvalitetsmässigt högst kompetens och som har relevant forskningsanknytning, själva eller i samverkan med andra, möjlighet att anordna befattningsutbildningen. Vid urvalet av lärosäten ska en god regional spridning beaktas. Lärosäten som kommer att ge Rektorsprogrammet 2021- 2027 är:- Göteborgs universitet- Karlstads universitet - Linnéuniversitetet - Mittuniversitetet - Stockholms universitet- Umeå universitet och Uppsala Universitet.

Kan jag själv välja vilket lärosäte jag vill studera vid?

Skolhuvudmannen har möjlighet att ange preferens för lärosäte då anmälan görs. Om skolhuvudmannen väljer att inte ange preferens för lärosäte kommer Skolverket att fördela anmälningarna mellan lärosätena så att rektorernas resväg minimeras.

Vad gäller för att få ut poäng/kursbevis/kursintyg?

Alla som antas till utbildningen, fullföljer och blir godkända får ta ut Akademiska poäng.

Senast uppdaterad: 2021-06-29