Schema

Pedagogik som vetenskap: Teoretiska perspektiv
(Education as science: Theoretical perspectives)

Måndagen den 31 augusti 13.15-15

Kursintroduktion (Course introduction)
Ann-Carita Evaldsson och Claes Nilholm

Moment 1 En övergripande orientering i pedagogikens idéhistoria och utvecklingen av svensk pedagogik i ett internationellt och komparativt perspektiv
(An overriding orientation in the history of educational ideas and the development of Swedish Education in an international and a comparative perspective)

Momentansvarig: Claes Nilholm

Tisdagen den 1 september 10.15-12

Seminarium: Pedagogikens idéhistoria (The history of educational ideas)
Claes Nilholm

Torsdagen den  3 september 10.15-12

Seminarium: Pedagogikens idéhistoria (The history of educational ideas)
Claes Nilholm

Tisdagen den 8 september 13.15-16 

Föreläsning/seminarium: Pedagogik i ett internationellt och komparativt perspektiv (Educational science in an international and a comparative perspective)
Daniel Pettersson

Torsdagen den 10 september 13.15-15

Redovisning av uppgift: Installationsföreläsningar
Claes Nilholm  (Examination: Inaugural lectures)

Moment 2: Perspektiv på  olikhet – normalitet/avvikelse, inkludering/segregering, social rättvisa (Perspecitves on difference – normality/deviance, inclusion/segregation, social justice)
Momentansvarig: Claes Nilholm

Tisdagen den 15 september 10.15-12.00

Föreläsning Perspektiv på specialpedagogik (Special needs in perspective)

Torsdagen den  17  september 13.15-15

Seminarium Perspektiv på specialpedagogik (Special needs in perspective)

Tisdagen den 22 september 10.15-12 

Föreläsning Inkludering – begrepp och teorier (Inclusion – concepts and theories)

Torsdagen den 24 september 13.15-15.00 

Seminarium Inkludering – begrepp och teorier (Inclusion – concept and theories)
Delexamination

Torsdagen den 1 oktober 13.15-16  

Avhandlingsämnet i ett pedagogiskt idéhistoriskt sammanhang (The dissertation topic in the context of the history of educational ideas)
Claes Nilholm, Ann-Carita Evaldsson

Moment 3: Läroplansteoretiska perspektiv: institution, koder och kontext. Momentansvarig: Eva Forsberg.

Tisdagen den 6 oktober 13.15-15.00

Föreläsning/seminarium: Det läroplansteoretiska forskningsfältet (The field of curriculum theoretical research)
Seminarieledare: Eva Forsberg

Fredagen den 9 oktober 10.15-12.00

Föreläsning/seminarium: Kodifiering och kontext: ämnesemfaser och geografisk rättvisa (Codification and context: subject emphases and geographical justice)
Seminarieledare: Henrik Román

Tisdagen den 13 oktober 13.15-15.00 

Föreläsning/seminarium: Läxhjälp och formell utbildning som institution – värden och identiteter (Homework support and the institution of formal education – values and identities)
Seminarieledare: Marie Karlsson

Torsdagen den 15 oktober 13.15-15.00 

Föreläsning/seminarium: Lokalt handlingsutrymme och kontextuella villkor (Agency and the framing of context)
Seminarieledare: Andreas Bergh

Moment 4: Perspektiv på språk, kultur och kommunikation: socialisation, lärande och identitet (Perspectives on Language, Culture and Interaction: Socialisation, Learning and Identity)
Momentansvarig: Ann-Carita Evaldsson

Tisdagen den 20 oktober 10.15-12

Föreläsning: Perspektiv på språk/kommunikation, kultur och socialisation (Perspectives on Language, Interaction, Culture and Socialisation)
Ann-Carita Evaldsson

Torsdagen den 22 oktober 13.15-15 

Seminarium: Forskning om (språk) socialisation, moral, affekt och identitet (Research on language socialisation: Morality, Emotions and Identities in interaction)
Ann-Carita Evaldsson 

Tisdagen den 27 oktober 10.15- 12

Föreläsning: Perspektiv på interaktion, lärande och praktik (Perspectives on interaction, learning, and practice)
Helen Melander

Torsdagen den 29 oktober 13.15-15  

Seminarium: Forskning om kunskap, instruktioner/undervisning och lärande (Research on knowledge, instructions/teaching and learning)

Tisdagen 1 december 10-16

Examination (Examination of papers)
Papers-seminarium
Ann-Carita Evaldsson, Eva Forsberg, Claes Nilholm

Tisdagen den 8 december 9-12

Skritflig Examination (written examination)
Den avslutande halvtimmen ägnas åt muntlig kursutvärdering (The last 30 minutes are marked for the oral course examination)
Ann-Carita Evaldsson, Eva Forsberg, Claes Nilholm